ic_Sale-Refer

แบบฟอร์มร้องเรียน

ช่องทางการติดต่อและสอบถามข้อมูล

ท่านสามารถแจ้งเรื่องผ่าน KKP Contact Center 02 165 5555 วันจันทร์ – วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 07.00 – 20.00 น. หรือติดต่อผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

  • แจ้งปัญหาการให้บริการและเรื่องร้องเรียน สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย โทร. 1213 หรือ e-mail address: [email protected] หรือ Website www.1213.or.th
  • ติดต่อสำนักงาน ก.ล.ต. 1207 เพื่อให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการของผู้แนะการลงทุนของธนาคาร