Lombard Loan

สินเชื่ออเนกประสงค์เพื่อต่อยอดความมั่นคง

Lombard

สินเชื่ออเนกประสงค์เพื่อต่อยอดความมั่นคง

  • 12 Apr 2018
  • 66,295

Lombard Loan สินเชื่อหมุนเวียนอเนกประสงค์ เพิ่อเสริมสภาพคล่อง และสร้างโอกาสในการบริหารเงินลงทุน โดยใช้ทรัพย์สินทางการเงินของลูกค้าเป็นหลักประกัน ผ่านกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว คล่องตัว และมีอัตราดอกเบี้ยต่ำ ทำให้ไม่พลาดโอกาสโนการลงทุนที่สำคัญรวมทั้งยังสามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆตามความต้องการของลูกค้าได้ด้วย

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection  หรือช่องทางอื่นใดของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรแล้ว

นอกเหนือจากบริการที่ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการสนใจข้างต้น ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผย ข้อมูลของลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการที่ได้ให้ไว้ก่อนหรือที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง รวมถึงการนำเสนอข่าวสาร ข้อมูล ข้อเสนอ และขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิน หรือเป็นผลิตภัณฑ์ของผู้อื่นซึ่งบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเป็นผู้แนะนำหรือผู้ขาย โดยการให้ความยินยอมดังกล่าว ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการมีสิทธิเลือกให้ความยินยอม โดยไม่มีผลต่อการพิจารณาการใช้ผลิตภัณฑ์ สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP Contact Center โทร. 02 165 5555