ic_กระแสรายวัน

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน KKP Current Plus for Business

สัมผัสผลตอบแทนจากดอกเบี้ยสูงจริง ที่คุณเลือกฝากได้ตามระยะเวลาที่ต้องการกับบัญชีเงินฝากประจำ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน KKP Current Plus for Business
 • 17 Feb 2018
 • 2,325
บัญชีกระแสรายวัน-เคเคพี-เคอร์เร้นท์-พลัส_1620x340

บัญชีกระแสรายวันพิเศษ

ปันดอกเบี้ยให้ เพิ่มกำไรในธุรกิจคุณ

บัญชีกระแสรายวัน ที่มีดอกเบี้ยให้

ให้คุณได้รับดอกเบี้ยรายวัน

สะดวกปลอดภัย โดยไม่ต้องพกพาเงินสดติดตัว โดยใช้เช็คสั่งจ่ายแทนการถือเงินสด

เงื่อนไขสำหรับการเปิดบัญชี KKP Current Plus for Business

 1.  เปิดบัญชีได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
 2. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
 3. คำนวณดอกเบี้ยให้ทุกวันจากยอดคงเหลือ ณ สิ้นวัน
 4. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง (สิ้นเดือน มิถุนายน และสิ้น เดือนธันวาคม)
 5. การเสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝากหัก ณ ที่จ่าย ลูกค้าเสียภาษีในอัตรา ที่กรมสรรพากรกำหนด
 6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไข อื่นๆ ตามความเหมาะสม

FAQ

(?)ดอกเบี้ยที่ได้รับจากเงินฝาก KKP Current Plus ต้องเสียภาษีหรือไม่

ดอกเบี้ยที่ได้รับต้องเสียภาษี ตามเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

 

# Tags
  Promotions
  Related Article