ic_ฝากประจำ

บัญชีเงินฝากประจำ

ฝากประจำดอกเบี้ยสูง สู่ความสำเร็จของอนาคต

เงินฝากประจำพิเศษ 5 เดือน
 • 1 Dec 2020
 • 1,618
5month_1620x340

เงินฝากประจำพิเศษ 5 เดือน

รับผลตอบแทนดอกเบี้ยสูงในอัตราที่แน่นอน

รับดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ ในอัตราที่แน่นอน
ฝากสั้นเพียง 5 เดือน ก็ได้รับดอกเบี้ย

เงื่อนไขเงินฝากประจำพิเศษ 5 เดือน

 • ให้บริการเฉพาะลูกค้าประเภทนิติบุคคลทั่วไปและนิติบุคคลไม่แสวงหากำไรเท่านั้น
 • จำนวนเงินเปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000,000 บาท สำหรับการฝากครั้งต่อไปจะต้องฝากจำนวนไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาทต่อรายการ และยอดเงินฝากในบัญชีสูงสุดต้องไม่เกิน 100,000,000 บาท
 • กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนด จะต้องถอนเต็มจำนวนของยอดฝากแต่ละรายการโดยมีเงื่อนไข ดังนี้
  • ระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  • ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่ฝาก แต่ยังไม่ถึงวันครบกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไป ณ วันฝาก
 • ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องมีบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันของธนาคาร เพื่อรับโอนดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น
 • เมื่อครบกําหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะทําการฝากต่อโดยอัตโนมัติให้ในระยะเวลาฝาก 3 เดือน โดยได้รับดอกเบี้ยในอัตราปกติที่ธนาคารประกาศ ณ ขณะนั้น
 • ธนาคารจะคํานวณและหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝาก ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกําหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสม
Promotions
Related Article