ic_ออมทรัพย์

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Smart Corporate

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Smart Corporate
  • 15 Jul 2019
  • 5,331
KKP-Smart-Corporate_1620x340

ออมทรัพย์

ดอกเบี้ยสูง เพิ่มความคล่องตัวให้กับธุรกิจ

ยิ่งฝากมาก ยิ่งได้มาก

คำนวณดอกเบี้ยให้รายวัน ตามยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน

ฝาก - ถอนได้ทุกวัน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

icon_fee

ดอกเบี้ย

0.35%*

icon_accout

เปิดบัญชีขั้นต่ำ

1,000 บาท

icon_rate

การจ่ายดอกเบี้ย

2 ครั้ง/ปี

เงื่อนไขสำหรับการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Smart Corporate

  • ผู้ฝาก 1 ราย เปิดได้ 1 บัญชีเท่านั้น
  • เฉพาะลูกค้านิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร และนิติบุคคลพิเศษ เท่านั้น สำหรับลูกค้าประเภทบริษัทประกันวินาศภัยธนาคารไม่รับเปิดบัญชีประเภทนี้
  • จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000.- บาท
  • ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ณ วันสิ้นเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี โดยธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 ด้านหน้านี้ เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน ตามวิธีการคำนวณดอกเบี้ยที่ระบุด้านท้ายของประกาศนี้
 table_kkp_smart_corporate       
  • ในกรณีที่บัญชีไม่มีรายการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 1,000.- บาท ธนาคารมีสิทธิหักค่ รักษาบัญชีเงินฝากตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
  • ในกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

หมายเหตุ

หมายเหตุ : ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการรับฝากเงินประเภทนี้ เฉพาะประเภทลูกค้านิติบุคคลทั่วไป (2), นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร (3) และนิติบุคคลพิเศษ (4) เท่านั้น

Promotions
Related Article