แบบฟอร์มช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อจากผลกระทบ COVID-19 ระยะ 2

ธนาคารขยายระยะเวลาการลงทะเบียนให้แก่ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 หากท่านมีความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือจากธนาคาร กรุณากรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน โดยธนาคารจะดำเนินการติดต่อกลับโดยเร็ว ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้การช่วยเหลือตามผลกระทบแล้วแต่กรณี

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection  หรือช่องทางอื่นใดของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรแล้ว

นอกเหนือจากการลงทะเบียนข้างต้น ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผย ข้อมูลของลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการที่ได้ให้ไว้ก่อนหรือที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง รวมถึงการนำเสนอข่าวสาร ข้อมูล ข้อเสนอ และขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิน หรือเป็นผลิตภัณฑ์ของผู้อื่นซึ่งบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเป็นผู้แนะนำหรือผู้ขาย โดยการให้ความยินยอมดังกล่าว ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการมีสิทธิเลือกให้ความยินยอม โดยไม่มีผลต่อการพิจารณาการใช้ผลิตภัณฑ์ สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP Contact Center โทร. 02 165 5555

ข้าพเจ้า ตกลงใช้บริการพิเศษของธนาคารเกียรตินาคิน ในการเตือนหรือทวงถาม กรณีที่ข้าพเจ้า ลืม หรือ พลาดการชำระในงวดใดงวดหนึ่ง หรือ ชำระไม่เต็มจำนวน โดยข้าพเจ้ายินยอมให้ติดต่อในทุกช่องทางที่ข้าพเจ้าให้ไว้กับธนาคาร และตามความถี่ที่ธนาคารเห็นสมควร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อข้าพเจ้าเองในการที่จะได้ทราบและลดโอกาสที่อาจจะเกิดดอกเบี้ย หรือ เบี้ยปรับล่าช้า หรือ ค่าธรรมเนียมอื่นใดที่จะมีขึ้นในอนาคต

  • แจ้งปัญหาการให้บริการและเรื่องร้องเรียน สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย โทร. 1213 หรือ e-mail address: fcc@bot.or.th หรือ Website www.1213.or.th
  • ติดต่อสำนักงาน ก.ล.ต. 1207 เพื่อให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการของผู้แนะการลงทุนของธนาคาร