ic_ฝากเงินสดผ่านตู้

Design your opportunities with us.

  • 27 Apr 2021
  • 12,267

เกียรตินาคินภัทร เราพร้อมสนับสนุนให้ทุกโอกาสในชีวิตของคุณเป็นจริงได้ ด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการลงทุน ที่จะช่วยให้ทุกความฝันและความต้องการของคุณเป็นไปตามเป้าหมาย

Desire-your-oppotunities_Web_main_1620x540
Desire-your-oppotunities_Web_main_628x443

This is heading element

Web_KKP_Asset-Allaocation_628x443_click_06175545
Web628x443_click
Web_KKP_FAMILY-WEALTHADVISORY628x443_Click_06175549
Web_KKP_Savvy_628x443_Click
KKP_PL_web_01
Web_AW_KKPGEN_628x443_B_06175542
KKP_Refinance_web_628x443_click

ต้องการเงินก้อน

คุณสมบัติรถยนต์ที่นำมาขอสินเชื่อ

  • รถยนต์ปลอดภาระหนี้ต้องมีอายุรถยนต์ไม่เกิน 14 ปี
  • รถยนต์ที่ยังไม่ปลอดภาระหนี้ ต้องผ่อนชำระมาแล้วไม่ต่ำกว่า 36 งวด (รับเฉพาะแบบโอนเล่มทะเบียนเท่านั้น)
  • รับรถยนต์ทุกประเภท ยกเว้น รถบรรทุก, รถจักรยานยนต์

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

  • สัญชาติไทย อายุ 20 - 65 ปี ณ วันที่ยื่นขอสินเชื่อ
  • มีรายได้ต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
  • ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป
  • เจ้าของกิจการต้องดำเนินธุรกิจมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป
  • "เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ หรือผู้ครอบครองในรถยนต์ที่ขอสินเชื่อ"
Promotion