8. ic_ออมทรัพย์

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP START SAVING

แคมเปญรับดอกเบี้ยโบนัสสูงสุด 4% ต่อปี*

โบนัสพิเศษ! เพิ่มดอกเบี้ยให้จุใจ
 • 7 Feb 2023
 • 48,984
kkp_start_saving_1620x540
kkp_start_saving_628x443
รับดอกเบี้ยโบนัสสูงสุด 4% ต่อปี* เพียงสมัครบริการตั้งฝากอัตโนมัติ
กับ TrueMoney Wallet เข้าบัญชี KKP START SAVING
ระยะเวลา 26 ส.ค. – 25 ธ.ค. 66


*อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ข้อตกลงและเงื่อนไขสิทธิประโยชน์
1. ลูกค้าต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝาก KKP START SAVING และสมัครบริการตั้งฝากอัตโนมัติกับ บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด ผ่าน TrueMoney Wallet Application (“TrueMoney Wallet”) ตามเงื่อนไขและภายในระยะเวลาที่กำหนดในข้อ
2. (โดย TrueMoney Wallet จะทำการตัดเงินฝากจากธนาคารอื่น ๆ ทุกเดือน ตามที่ลูกค้ากำหนดเพื่อนำฝากเข้าบัญชีเงินฝาก KKP START SAVING)
2. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) จะคำนวณดอกเบี้ยโบนัสจากยอดเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวัน ของบัญชีเงินฝาก KKP START SAVING ที่ลูกค้ามีอยู่กับธนาคาร ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในตารางข้อ 3. (“บัญชี”) โดยระยะเวลาในการคำนวณดอกเบี้ยโบนัสมีรายละเอียดดังนี้
ตารางดอกเบี้ย

หมายเหตุ : ลูกค้าที่เปิดบัญชีและสมัครบริการตั้งฝากอัตโนมัติก่อนวันที่ 26 ส.ค. 66 ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชันนี้ได้

ระยะเวลาโครงการโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 26 ส.ค. - 25 ธ.ค. 66 ทั้งนี้ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดหรือจนกว่ายอดสมัครบริการตั้งฝากอัตโนมัติและฝากเงินสำเร็จครบ 100,000 สิทธิ์

3. ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากตามอัตราดอกเบี้ยปกติ และอัตราดอกเบี้ยโบนัส รวมสูงสุด 4.00% ต่อปี โดยมีรายละเอียดดังนี้
ยอดเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

*อัตราดอกเบี้ยปกติและอัตราดอกเบี้ยโบนัสรวมเฉลี่ยต่อปี จะแสดงในตารางถัดไป
3.1 ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยโบนัส เมื่อมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชี ณ สิ้นวัน มากกว่า 5,000 บาทขึ้นไป
3.2 ธนาคารจะให้ดอกเบี้ยโบนัสโดยคำนวณจากยอดเงินฝากคงเหลือ ในบัญชี ณ สิ้นวัน สำหรับส่วนที่เกิน 5,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000 บาท
3.3 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยโบนัสสะสมตามวันที่กำหนดในตารางข้อ 2. หลังหักภาษี ณ ที่จ่ายตามเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด (ถ้ามี)
4. หากลูกค้าปิดบัญชีในระหว่างระยะเวลาโปรโมชั่นนี้ ธนาคารยังคงให้ดอกเบี้ยโบนัส โดยคำนวณดอกเบี้ยโบนัสตั้งแต่วันที่เริ่มคำนวณดอกเบี้ยโบนัสตามตารางในข้อ 2. จนถึงวันที่ปิดบัญชี
5. ลูกค้าไม่สามารถตรวจสอบดอกเบี้ยโบนัสสะสมใน TrueMoney Wallet Application ได้ อย่างไรก็ดี ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ KKP Contact Center 02 165 5555 ตั้งแต่วันที่ 3 ต.ค. 66 เป็นต้นไป
6. ในกรณีที่ลูกค้าฝากเงินเข้าบัญชีด้วยเช็ค วันสุดท้ายที่ลูกค้าสามารถฝากเงินเข้าบัญชีเพื่อจะได้รับดอกเบี้ยโบนัสตามโปรโมชั่นนี้ ต้องเป็นวันที่ลูกค้านำฝากเงินก่อนหมดระยะเวลาโปรโมชั่นอย่างน้อย 3 วันทำการ และหากเกิดกรณีเช็คคืน ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการคำนวณยอดดอกเบี้ยโบนัสใหม่ทุกรายการ
7. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ตามโปรโมชั่นนี้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบตามช่องทางและวิธีการที่ธนาคารเห็นสมควร
8. อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการฝากเงินเป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
9. อัตราดอกเบี้ยรวมต่อปี มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
Table3_1620x (1)

เงื่อนไขสำหรับการเปิดบัญชีออมทรัพย์ เคเคพี สตาร์ท เซฟวิ่ง

 1. บัญชี KKP Start Saving เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก
 2. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงินในบัญชีนี้ เฉพาะบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีบัตรประชาชนแบบ Smart Card 
 3. ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้เฉพาะบัญชีที่มีชื่อบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของบัญชี และผู้ฝาก 1 ราย เปิดได้ 1 บัญชี เท่านั้นตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบัญชีร่วม หรือเพื่อบุคคลอื่นได้
 4. ผู้ฝากจะต้องสมัครใช้บริการ TrueMoney Wallet Application และทำการยืนยันตัวตนสำเร็จก่อน จึงสามารถดำเนินการเปิดบัญชีด้วยตนเองได้
 5. ไม่จำกัดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
 6. ไม่สามารถสมัครใช้บริการด้านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์บางประเภทของธนาคารได้ เช่น บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์  บริการ Sweep In – Out บริการหักบัญชีเงินฝากเพื่อการลงทุนแบบอัตโนมัติ (KKP Smart Investment Service)   บริการ  KKP-e Banking รวมถึงไม่สามารถใช้บัญชีนี้เป็นหลักค้ำประกันสินเชื่อ
 7. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ณ วันสิ้นเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี โดยธนาคารจะคำนวณ ดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุ เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน
 8. ในกรณีที่ไม่มียอดเงินคงเหลือในบัญชีนี้ติดต่อกันเกินกว่า 90 วันนับจากวันที่เปิดบัญชี ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชี โดยธนาคารไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้า
 9. ในกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี  ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
 10. ในกรณีที่บัญชีไม่มีรายการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 1,000.- บาท  ธนาคารมีสิทธิหักค่ารักษาบัญชีเงินฝากตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
 11. วงเงินสูงสุดในการทำธุรกรรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยธนาคารจะประกาศให้ทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

บริการ

วงเงินรวมสูงสุด / รายการ

วงเงินรวมสูงสุด / วัน

1.ฝากเงินเข้าบัญชี KKP Start Saving

ไม่จำกัดจำนวนเงิน

ไม่จำกัดจำนวนเงิน

2.ถอนเงินไปบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท

200,000 บาท

500,000 บาท

3.โอนเงินต่างธนาคาร และโอนเงินพร้อมเพย์ (PromptPay)

200,000 บาท

500,000 บาท

4.รายการสแกนเพื่อจ่ายจากบัญชี KKP Start Saving

500,000 บาท

500,000 บาท


*อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
หมายเหตุการเปิดบัญชีนี้อยู่ภายใต้โครงการ Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทย

Promotions
Related Article