ic_ประกันวินาศภัย

ประกันมะเร็ง Simply E-Cancer

ตรวจพบโรคมะเร็งทุกชนิด*ทุกระยะ จ่ายสูงสุด 1 ล้านบาท*

ประกันมะเร็ง Simply E-Cancer
 • 19 Sep 2019
 • 10,493
Simply-E-Cancer_web_1620x340

ประกันมะเร็งที่ให้ผลประโยชน์เงินก้อนสูงสุด 1 ล้านบาท เมื่อตรวจพบโรคมะเร็งครั้งแรก

คุ้มครองเมื่อตรวจพบโรคมะเร็งทุกชนิดทุกระยะ (ยกเว้นมะเร็งผิวหนัง)
หากตรวจพบมะเร็งฮิตในเพศชายตามที่ระบุไว้ รับความคุ้มครองเพิ่มเป็น 2 เท่า*
รับผลประโยชน์เป็นเงินก้อนเพื่อเลือกแนวทางรักษาได้อย่างอิสระ
รับเงินช่วยเหลือรายเดือน 10,000 บาท (สูงสุด 6 เดือน)
เบี้ยประกันสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด

หมายเหตุ : 

 • รับประกันภัย โดย บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) เงื่อนไขการสมัครและชำระเบี้ยประกันภัย เป็นไปตามที่ผู้รับประกันภัยกำหนด
 • ธนาคารเป็นเพียงผู้ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ให้แก่ บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) เท่านั้น

โดยรายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์

Simple_E-Cancer_Table

4 ขั้นตอนง่ายๆ ในการซิ้อประกันมะเร็ง

Simple_E-Cancer_Icon01
App-Store
Play-Store
Simple_E-Cancer_Icon02
*สำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนที่สาขาธนาคารเกียรตินาคินภัทร ต้องทำการยืนยันตัวตนที่สาขาก่อน และค่อยดาวน์โหลดแอป KKP Mobile
Simple_E-Cancer_Icon03
Simple_E-Cancer_Icon04

หมายเหตุ : รับประกันภัย โดย บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) เงื่อนไขการสมัครและชำระเบี้ยประกันภัย เป็นไปตามที่ผู้รับประกันภัยกำหนด

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 16-55 ปี และสามารถต่ออายุได้ถึง 65 ปี 
 2. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
 3. ซื้อความคุ้มครองสูงสุดรวมทุกกรมธรรม์ไม่เกินคนละ 1,000,000 บาท
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับประกันภัยสำหรับผู้ขอเอาประกันที่ปัจจุบันมีอาชีพดังต่อไปนี้ พนักงานในโรงงานแบตเตอรี่/พนักงานในโรงงานผลิตถ่านไฟฉาย/พนักงานในโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์/พนักงานในโรงงานปิโตรเลียม/พนักงานในโรงงานที่ต้องใช้กัมมันตภาพรังสีในการผลิต/พนักงานโรงงานผลิตเครื่องมือทางการแพทย์/พนักงาน/คนงานในเหมืองนิกเกิล/พนักงานที่ทำงานที่ต้องสัมผัสฝุ่นละออง จากถ่านหินและน้ำมันฝุ่นแร่ไยหิน
 5. บริษัทสงวนสิทธิไม่รับประกันภัยกรณีตอบคำถามสุขภาพ ข้อใดข้อหนึ่งว่า “เคย”
 6. อนุมัติรับประกันดัชนีมวลกาย (Body Mass Index) อยู่ในเกณฑ์ระหว่าง 16 – 35 (Body Mass Index (BMI) = น้ำหนักตัว(กิโลกรัม) / (ส่วนสูง(เมตร) ยกกำลังสอง))
 7. เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยอื่น ๆ เป็นไปตามที่บริษัทประกันภัยกำหนด

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง

กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะไม่จ่ายผลประโยชน์ถ้าหากผู้รับความคุ้มครองได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งอันเป็นผลมาจากสาเหตุหรือเกิดขึ้นในระยะเวลาต่อไปนี้ เช่น 

 1. โรคมะเร็งในผู้เอาประกันภัยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคเอดส์ (AIDS) หรือติดเชื้อไวรัส ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV Positive) หรือมีผลการตรวจเลือด แสดงเป็นเลือดบวกของไวรัส HIV
 2. บริษัทพบหลักฐานทางการแพทย์ที่บ่งชี้ว่าโรคมะเร็งที่เป็นเหตุแห่งการเรียกร้องนั้น เป็นสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-Existing Condition)
 3. การปรากฏหรือทราบอาการของโรคมะเร็งหรือความผิดปกติที่สัมพันธ์กับโรคมะเร็ง ไม่ว่าประเภท หรือ ชนิดใด ๆ ภายในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 90 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับครั้งแรก
 4. โรคมะเร็งผิวหนังอื่นๆ

คำเตือน

 • ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เท่านั้น ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง 
 • เงื่อนไขและรายละเอียดความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดในกรมธรรม์ประกันภัย
Promotions
Related Article