ประกันโควิดโปรเทค

ประกันโควิดโปรเทค
 • 1,824

คุ้มครองคุณ ในยามที่ต้องการ ด้วยประกันโควิด โปรเทค (Covid Protect)

คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า* 300,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน (จ่ายตามจริง) 30,000 บาท*
เงินชดเชยกรณีนอน รพ. 500 บาท/วัน สูงสุด 14 วัน*
คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 100,000 บาท*

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทประกันภัยกำหนด

แผนความคุ้มครอง

table condition vocid protect

จำกัดการซื้อ 1 คนต่อ 1 กรมธรรม์

เงื่อนไขความคุ้มครอง

 • ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยโดยโรคที่มีสาเหตุหรือภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่เกิดขึ้นในระยะเวลารอคอย 14 วันแรก นับจากวันที่กรมธรรม์เริ่มต้นความคุ้มครอง
 • ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยโดยโรคที่มีสาเหตุหรือภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่กรมธรรม์เริ่มมีผลบังคับ (Pre-Existing)
 • ข้อตกลงคุ้มครองกรณีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจะไม่มีระยะเวลารอคอย
 • สำหรับการเรียกร้องตามข้อตกลงความคุ้มครองที่ท่านเลือกซื้อ ท่านสามารถนำส่งเอกสารเรียกร้องค่าสินไหมกับทางบริษัทประกันภัยเพื่อพิจารณาความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. ช่วงอายุรับประกันภัยตั้งแต่ 15 วัน - 75 ปี
 2. ผู้เอาประกันภัยต้องไม่มีการเดินทางเข้าหรือออกนอกราชอาณาจักรไทยเป็นระยะเวลา 14 วัน ก่อนวันที่ซื้อกรมธรรม์
 3. สงวนสิทธิ์รับประกันภัยเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยและต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 4. สงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยสำหรับผู้ที่มี หรือเคยมี หรือเคยได้รับการวินิจฉัยว่ามีการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เกิดขึ้นก่อนการเอาประกันภัย
 5. แผนประกันโควิด โปรเทค (Covid Protect) สงวนสิทธิ์การซื้อ 1 ท่านต่อ 1 กรมธรรม์ โดยสามารถซื้อร่วมกับแผนประกันโควิดชีลด์ได้
 6. กรณีตรวจพบการทำประกันภัยไม่ตรงตามเงื่อนไข บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์โดยมีการคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวน

* หมายถึงการเจ็บป่วยด้วยภาวะใดภาวะหนึ่งดังต่อไปนี้ ภาวะโคม่า ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือภาวะการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย ที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อโคโรนาหรือการติดเชื้อไวรัสโคโรนา

หมายเหตุ / คำเตือน

หมายเหตุ

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย เป็นผู้เสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัย และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น บมจ.วิริยะประกันภัย จะเป็นผู้รับผิดชอบตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย

 

คำเตือน

 • ผู้ซ้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • รายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันภัยและความคุ้มครองเป็นไปตามที่บริษัทประกันภัยกำหนด โปรดศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ
Promotions
Related Article