ic_ประกันวินาศภัย

ประกันภัยบ้านอุ่นใจ

เพิ่มความอุ่นใจในที่อยู่อาศัย เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

ประกันภัยบ้านอุ่นใจ
 • 17 Feb 2018
 • 16,435
KKP-EASY-BOX-HOME-PROTECTION_Web_1620x340

ประกันภัย

บ้านอุ่นใจ

ค่าเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเฉลี่ยวันละ 6 บาท

รับความคุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท

รับความคุ้มครองค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว, โจรกรรม

สนใจผลิตภัณฑ์ธนาคาร กรุณากรอกข้อมูล

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. สิ่งปลูกสร้างประเภท 1 คอนกรีต (คอนกรีตหรือก่ออิฐฉาบปูน ไม่ต่ำกว่า 80%)
 2. สิ่งปลูกสร้างประเภท 2 ครึ่งตึก ครึ่งไม้ (คอนกรีตหรือก่ออิฐฉาบปูน ไม่ต่ำกว่า 50%)

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

 1. ธนบัตร พันธบัตร ทองแท่ง อัญมณี โบราณวัตถุ หรือ ศิลปวัตถุ เอกสาร แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน หลักทรัพย์ แบบพิมพ์ หรือ แม่พิมพ์ อากรแสตมป์ เป็นต้น
 2. เครื่องแก้ว เครื่องกระเบื้อง เครื่องเคลือบดินเผา หินอ่อน หรือวัตถุอื่นที่เปราะแตกง่าย
 3. วัตถุระเบิด ยานพาหนะทุกชนิด
 4. ความเสียหายเนื่องจากภัยก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม

สถานที่เอาประกันภัย
ภายในอาณาเขตประเทศไทย (ยกเว้น ยะลา นราธิวาส ปัตตานี)

หมายเหตุ:

 1. เบี้ยประกันภัยข้างต้นเป็นเบี้ยประกันภัยที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์แล้ว
 2. เบี้ยประกันภัยข้างต้นเป็นเบี้ยประกันภัย 1 ปี
 3. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข และก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้งและเมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนด และเงื่อนไขในกรมธรรม์
 4. ผู้เอาประกันจะต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริง ไม่ปกปิดหรือแถลงข้อมูลอันเป็นเท็จ มิฉะนั้นสัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะ และเป็นเหตุให้บริษัทมีสิทธิบอกล้างสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 และปฎิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามสัญญาประกันภัยได้

พิจารณารับประกันภัย
โดย บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
จะเป็นผู้รับประกันภัยตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

หมายเหตุ: ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบียประกันภัยในนามบริษัทประกันภัยเท่านั้น บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

Promotions
Related Article