ic_ประกันวินาศภัย

ประกันภัยอุบัติเหตุ เคเคพีเจน พีเอ วัน

มอบความคุ้มครองให้คุณอุ่นใจ เจ็บไม่ต้องจ่ายรายได้ยังมี

ประกันภัยอุบัติเหตุ เคเคพีเจน พีเอ วัน
 • 2 Apr 2018
 • 33,558
KKPGEN-PA-ONE_1620x340
KKPGEN-PA-ONE_628x443

ประกันภัยอุบัติเหตุ

มอบความคุ้มครองให้คุณอุ่นใจ

เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเฉลี่ยวันละ 5 บาท

ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุด 20,000 บาท/ครั้ง

รับความคุ้มครองอุบัติเหตุสาธารณะสูงสุด 1,200,000 บาท*

*สำหรับความคุ้มครองการสูญเสียจากอุบัติเหตุสาธารณะ ตามข้อกำหนดของกรมธรรม์ประกันภัย

เลือกซื้อประกันผ่านสาขาธนาคาร หรือผ่าน KKP MOBILE

4 ขั้นตอนง่ายๆ ในการซื้อประกันอุบัติเหตุผ่าน KKP MOBILE

KKP-Gen-Iconซื้อประกันอุบัติเหต_01
App-Store
Play-Store
KKP-Gen-Iconซื้อประกันอุบัติเหต_02
KKP-Gen-Iconซื้อประกันอุบัติเหต_03
KKP-Gen-Iconซื้อประกันอุบัติเหต_04

สนใจผลิตภัณฑ์ธนาคาร กรุณากรอกข้อมูล

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • อายุรับประกัน14 วัน -  60 ปีและสามารถต่ออายุได้ถึง 65 ปี
 • สัญชาติไทยเท่านั้น
 • สามารถซื้อได้สูงสุดท่านละไม่เกิน 2 กรมธรรม์**

หมายเหตุ

บริษัทของสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยสำหรับกรณีดังต่อไปนี้
ด้านสุขภาพ

 1. อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งผิดปกติ หรือ พิการ หรือ มีโรคประจำตัว
 2. ปัจจุบันอาศัยหรือปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลาปัตตานี และนราธิวาส)
 3. ปัจจุบันประกอบอาชีพ ทหาร / ตำรวจ (ยศต่ำกว่าสัญญาบัตร) / ทหาร, ตำรวจ (ทำงานแนวชายแดน) / คนงานทำนา, ทำไร่, ทำสวน / พนักงานขับรถบรรทุก / ขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง, ส่งเอกสาร / ช่างซ่อม, ช่างไฟฟ้า, ช่างอื่นๆ / พนักงานโรงงานเกี่ยวกับสารเคมี / คนงานก่อสร้าง, ผู้ใช้แรงงานอื่นๆ / ทำงานที่ต้องปีนเสา, อาคารสูง / ชาวประมง, กัปตันเรือ / นักมวย, นักฟุตบอล, นักยิงปืน, แข่งรถ / นักกีฬาม้าแข่ง,  ทางน้ำ, ทางอากาศ / พนักงานโรงงานในฝ่ายผลิต / ยามพกพาอาวุธ (ประจำที่ / ประจำรถ) / นักกายกรรม, นักแสดงผาดโผน / พนักงานดับเพลิง / เก็บกวาดขยะ

กรณีที่ผู้สมัครซื้อกรมธรรม์แล้วและบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือ มีลักษณะตรงกับข้อยกเว้นที่บริษัทฯ ไม่รับประกันภัย บริษัทฯ จะยกเลิกกรมธรรม์และคืนค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระไว้เต็มจำนวน

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง
ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากสาเหตุ

 1. ผู้ได้รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้
 2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 3. การก่อการร้าย

ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในขณะที่

 1. ผู้ได้รับความคุ้มครอง ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
 2. ผู้ได้รับความคุ้มครอง เข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
 3. ผู้ได้รับความคุ้มครอง ปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าร่วมปฎิบัติการในสงครามหรือปราบปราม

หมายเหตุ:

*เบี้ยประกันภัยรายปีรวมอากรแสตมป์และภาษีแล้ว
** เงื่อนไข ความคุ้มครอง ข้อยกเว้น เป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย

คำเตือน:

 1. ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง และเมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย
 2. ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริง ไม่ปกปิดหรือแถลงข้อมูลอันเป็นเท็จ มิฉะนั้น สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะ และเป็นเหตุผลให้บริษัทผู้รับประกันภัยมีสิทธิบอกล้างสัญญา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865และปฎิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามสัญญาประกันภัยได้

พิจารณารับประกันชีวิตโดย
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ :

 1. ซื้อประกัน
  • ผ่านสาขาธนาคาร: ธนาคารในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย เป็นผู้เสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัยอุบัติเหตุและอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น
  • ผ่าน KKP MOBILE: ธนาคารเป็นเพียงผู้ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เท่านั้น
 2. บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย และพิจารณารับประกันภัย
 3. แบบประกันภัยนี้มีชื่อทางการว่า กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล เจนเนอราลี่

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง

ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากสาเหตุ

 • ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้
 • การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 • การก่อการร้าย

ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในขณะที่

 • เข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวา
 • ปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าร่วมปฎิบัติการในสงครามหรือปราบปราม
Promotions
Related Article