ประกันภัยการเดินทาง

จ่ายค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วยสูงสุด 5,000,000 บาท

ประกันภัยการเดินทาง
 • 2 Jul 2019
 • 16,276
ประกันเดินทาง_1620x340

แผนเดินทางในประเทศ

เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 90 บาท
คุ้มครองอุบัติเหตุ เจ็บป่วย หรือเสียชีวิตสูงถึง 1 ล้านบาท
คุ้มครองการบอกเลิกการเดินทางสูงสุด 50,000 บาท

วิธีการสมัคร

 • ท่านสามารถสมัครประกันภัยการเดินทางและชำระเบี้ยประกันภัยได้โดยตรงที่บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผู้รับประกันภัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด(มหาชน) โทร. 0 2624 1111 หรือธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน) โทร. 02 165 5555

แผนความคุ้มครอง

  Picture2  

รับสมัครและพิจารณารับประกันภัย โดย บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเพิ่มเติม

  Picture3 

 

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

 1. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 2. สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย  การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
 3. การก่อการร้าย
 4. การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่งดำเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง
 5. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้
 6. ขณะที่เกิดขึ้น ณ ประเทศหรืออาณาเขตที่ยกเว้นความคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
 7. ขณะที่เกิดขึ้นบริเวณแท่นขุดเจาะน้ำมัน หรือเหมืองใต้ดิน

คำเตือน

รายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันภัยและความคุ้มครองเป็นไปตามที่บริษัทประกันภัยกำหนด โปรดศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ

แผนเดินทางนอกประเทศ

จ่ายค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วยสูงสุด 5,000,000 บาท

อุ่นใจไปกับทุกทริปการเดินทางด้วยเครือข่ายบริการ 24 ชั่วโมง

วีซ่าไม่ผ่าน คืนเงิน 100%

วิธีการสมัคร

 • ท่านสามารถสมัครประกันภัยการเดินทางและชำระเบี้ยประกันภัยได้โดยตรงที่บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผู้รับประกันภัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด(มหาชน) โทร. 0 2624 1111 หรือธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด(มหาชน) โทร. 02 165 5555

แผนความคุ้มครอง

 KPI Benefits_TH 

รับสมัครและพิจารณารับประกันภัย โดย บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเพิ่มเติม

 KPI Premium

 

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

 1. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 2. สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย  การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
 3. การก่อการร้าย
 4. การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่งดำเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง
 5. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้
 6. ขณะที่เกิดขึ้น ณ ประเทศหรืออาณาเขตที่ยกเว้นความคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
 7. ขณะที่เกิดขึ้นบริเวณแท่นขุดเจาะน้ำมัน หรือเหมืองใต้ดิน

คำเตือน

รายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันภัยและความคุ้มครองเป็นไปตามที่บริษัทประกันภัยกำหนด โปรดศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ

Promotions
Related Article