ic_การลงทุน

กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว : PHATRA SmartMV LTF

ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี

กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว : PHATRA SmartMV LTF
 • 30 Jun 2021
 • 5,491

กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว

PHATRA SmartMV LTF

นโยบายกองทุน : กองทุนใช้ "ระบบในการคัดเลือกหุ้นไทย" เพื่อลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนและความผันผวนในช่วงตลาดหุ้นขาลง ในการคัดเลือกและการซื้อขายหุ้น กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนอย่างเป็นระบบตามกระบวนการศึกษาและวิเคราะห์ผ่านโมเดลทางคณิตศาสตร์ โดยมีเป้าหมายการลงทุนให้ความผันผวนที่คาดของพอร์ตอยู่ในระดับต่ำที่สุด

ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี

ระดับความเสี่ยงกองทุน : ระดับ 6

จำนวนเงินขั้นต่ำ 1,000 บาท

คำเตือน/ข้อแนะนำ

 • กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด เช่นเดียวกันกับที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด จะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร 0-2305-9855
 • กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว มีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ทำให้กองทุนเปิดนี้มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป
 • กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว มีนโยบายการลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่สูงกว่าการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป เช่น ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (credit risk) หรือความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (liquidity risk)  ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทั้งจำนวนได้ และในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินคืนตามที่ระบุในรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
 • ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
 • ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และควรขอดูบัตรประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย
 • การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนความศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
 • ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (https://www.sec.or.th)   
 • บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ  เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับ และดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
 • ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยวิธีที่บริษัทจัดการได้เปิดเผยไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
 • บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร หลักฐาน เพิ่มเติมจากผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตามคำจำกัดความของกฎหมายหรือตามที่หน่วยงานที่มีอำนาจกำหนด ทั้งก่อน และหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงานผู้มีอำนาจ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนมีหน้าที่ต้องทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence: CDD) โดยผู้ลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการเปิดบัญชีเพื่อใช้บริการใหม่ การทำธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะๆ รวมทั้งการดำเนินการอื่นๆ ตามที่หน่วยงานผู้มีอำนาจกำหนดแนวทาง
 • กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดที่ถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยผู้ถือหน่วยหรือผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ที่ phatraasset.com
 • การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุน หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
 • บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาการลงทุนเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคิน ภัทร ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทจัดการ  
 • การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ
 • สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวนี้พึงได้รับ จะสิ้นสุดลงเมือ่ผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน โดยผู้ลงทุนจะต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับพร้อมเงินเพิ่ม ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ลงทุนจะได้รับ และภาระภาษีที่อาจเกิดขึ้นเมื่อไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนจะเป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และคู่มือการลงทุนเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน
 • ผู้ลงทุนมีหน้าที่ในการศึกษากฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี) เพื่อความเข้าใจในการลงทุน และเงื่อนไขการลงทุนที่ถูกต้องเพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจลงทุน หรือการซื้อและ/หรือขายคืนหน่วยาลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด หากการลงทุนและ/การซื้อขายหน่วยลงทุนขัดต่อกฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง ผู้ลงทุนอาจต้องชำระคืนภาษี และ/หรือเบี้ยปรับ และ/หรือเงินเพิ่มหรือค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการลงทุนหรือซื้อขายหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด บริษัทจัดการไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยค่าภาษีที่ผู้ลงทุนถูกเรียกคืน เบี้ยปรับเงินเพิ่ม ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับผู้ลงทุน
 • ผู้ลงทุนมีหน้าที่ในการบันทึก จัดเก็บ และตรวจสอบรายละเอียดการลงทุน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของผู้ลงทุนให้เป็นไปตามที่กฏหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และ/หรือที่บริษัทจัดการกำหนด
 • ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน
 • ผู้ลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
 • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวก่อนการตัดสินใจลงทุน รวมทั้งสอบถามและขอรับคู่มือภาษีได้ที่บริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง
# Tags
  Promotions
  Related Article