ic_ออมทรัพย์

KKP TECH-H-SSF

KKP TECH-H-SSF
  • 18 Nov 2019
  • 17,242
PHATRA-TECH-V02_1620x340

กองทุนเปิดเคเคพี EXPANDED TECH - HEDGED ชนิดเพื่อการออม

KKP TECH-H-SSF

นโยบายการลงทุน :

กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ iShares Expanded Tech Sector ETF (กองทุนหลัก) โดยลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งกองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายใน ตลาดหลักทรัพย์ NYSE Arca ประเทศสหรัฐอเมริกา เพียงตลาดหลักทรัพย์เดียว โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนระยะยาวของผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปลงทุนในตราสารทุนของบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยี รวมถึงตราสารทุนของบริษัทในกลุ่มบริการสื่อสาร (communication service) และกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย (consumer discretionary) ในประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ

ระดับความเสี่ยงกองทุน: ระดับ 7
จำนวนเงินขั้นต่ำ 1,000 บาท

กองทุนเหมาะกับ : 

  • ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปในตราสารทุนต่างประเทศโดยเป็นการลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มบริการสื่อสาร (communication service) และกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย (consumer discretionary) ในทวีปอเมริกาเหนือ โดยสามารถลงทุนระยะยาวและรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทในกลุ่มดังกล่าวในต่างประเทศได้
  • ผู้ลงทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP TECH-H-SSF) ต้องสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มบริการสื่อสาร (communication service) และกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย (consumer discretionary) ในทวีปอเมริกาเหนือ รวมถึงความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนได้ และต้องลงทุนต่อเนื่องระยะยาวตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและ/หรือประมวลรัษฎากรกำหนด ซึ่งผู้ลงทุนจะมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและหรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร (ถ้ามี)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555

คำเตือน/ข้อแนะนำ

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และควรศึกษาข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม รวมถึงกฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมก่อนตัดสินใจลงทุน / กองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงไว้ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุน / กองทุนมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรมจึงมีความเสี่ยง/ความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม

Promotions
Related Article