ic_promotion-detail

รวบรวมข้อมูลโปรโมชั่นดีๆ เพื่อลูกค้าธนาคารเกียรตินาคินโดยเฉพาะ

เงินฝากประจำพิเศษ 25 เดือน ดอกเบี้ยสูง 1.50% ต่อปี

 • 12 Sep 2022
 • 652
26-feb-2020 25month 1.50% 25month628x443

เงินฝากประจำพิเศษ 25 เดือน ดอกเบี้ยสูง 1.50% ต่อปี

เงื่อนไขเงินฝากประจำพิเศษ 25 เดือน

 • เป็นบัญชีเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก
 • เฉพาะลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา โดยสามารถเปิดบัญชีร่วมได้ทุกประเภท (บัญชีและ/หรือ/เพื่อ อย่างใดอย่างหนึ่ง) ,ห้างหุ้นส่วนสามัญ,คณะบุคคลที่มีสัญชาติไทย และบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติอื่นแต่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
 • ฝากขั้นต่ำ 100,000 บาท สำหรับการฝากครั้งต่อไปไม่น้อยกว่า 100,000 บาทต่อรายการ ภายในระยะเวลาโปรโมชั่นและยอดเงินฝากในบัญชีสูงสุดไม่เกิน 100,000,000 บาท/ราย
 • กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนด ต้องถอนทั้งจำนวนของแต่ละยอดฝาก โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  • ระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน นับจากวันที่ฝากธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  • ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่ฝากธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ปกติ ณ วันฝาก
 • ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยแบบรายเดือน ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องมีบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันกับธนาคารเกียรตินาคินเพื่อรองรับดอกเบี้ยเข้าบัญชี
 • เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะทำการฝากต่อโดยอัตโนมัติให้ในระยะเวลาฝาก 12 เดือน โดยได้รับดอกเบี้ยในอัตราปกติที่ธนาคารประกาศ ณ ขณะนั้น
 • ธนาคารจะคำนวณและหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝาก ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสม
Promotions