ic_สินเชื่อบุคคล

บัตรกดเงินสด

เงินสดพร้อมใช้ กดฟรีทันใจได้ทั่วโลก

บัตรกดเงินสด
 • 29 Sep 2023
 • 2,244
CashCardDepartmentStore_628x443
 รายละเอียดและเงื่อนไขสิทธิประโยชน์
 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD รับเครดิตเงินคืน เมื่อมียอดใช้จ่ายรวมสะสมที่ห้างสรรพสินค้า หรือร้านค้าเช่าในห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศที่ร่วมรายการและมีสัญลักษณ์ UnionPay  ดังนี้
  • ตั้งแต่ 4,000 – 6,999 บาท ต่อเดือน รับเครดิตเงินคืนมูลค่า 80 บาท
  • ตั้งแต่ 7,000 – 9,999 บาท ต่อเดือน รับเครดิตเงินคืนมูลค่า 150 บาท
  • ตั้งแต่ 10,000 – 19,999 บาท ต่อเดือน รับเครดิตเงินคืนมูลค่า 500 บาท
  • ตั้งแต่ 20,000 – 29,999 บาท ต่อเดือน รับเครดิตเงินคืนมูลค่า 1,000 บาท
  • ตั้งแต่ 30,000 – 39,999 บาท ต่อเดือน รับเครดิตเงินคืนมูลค่า 1,500 บาท
  • ตั้งแต่ 40,000 – 49,999 บาท ต่อเดือน รับเครดิตเงินคืนมูลค่า 2,000 บาท
  • ตั้งแต่ 50,000 – 59,999 บาท ต่อเดือน รับเครดิตเงินคืนมูลค่า 2,500 บาท
  • ตั้งแต่ 60,000 – 69,999 บาท ต่อเดือน รับเครดิตเงินคืนมูลค่า 3,000 บาท
  • ตั้งแต่ 70,000 – 79,999 บาท ต่อเดือน รับเครดิตเงินคืนมูลค่า 3,500 บาท
  • ตั้งแต่ 80,000 – 89,999 บาท ต่อเดือน รับเครดิตเงินคืนมูลค่า 4,000 บาท
  • ตั้งแต่ 90,000 – 99,999 บาท ต่อเดือน รับเครดิตเงินคืนมูลค่า 4,500 บาท
  • ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ต่อเดือน รับเครดิตเงินคืนมูลค่า 5,000 บาท
 2. จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุดจำนวน 5,000 บาท / หมายเลขบัตร / เดือน และจำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุดจำนวน 20,000 บาท / หมายเลขบัตร / ระยะเวลารายการส่งเสริมการตลาด  โดยธนาคารจะคืนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีสินเชื่อบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD  ภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนที่ผู้ถือบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD เข้าร่วมรายการส่งเสริมการตลาด
 3. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้เครดิตเงินคืน เฉพาะลูกค้าสินเชื่อบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD ที่คงสภาพการเป็นสมาชิกและมีประวัติการชำระดีหรือไม่ปฏิบัติผิดข้อกำหนดใดๆ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการตลาด ทั้งนี้ ถือข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นสำคัญ
 4. ระยะเวลารายการส่งเสริมการตลาด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 – 31 ธันวาคม 2566
 5. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยหรือข้อขัดข้องประการใด โปรดติดต่อผู้ขายหรือ ผู้ให้บริการโดยตรง
 6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการตลาดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าลูกค้าสินเชื่อบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD ได้รับสิทธิประโยชน์เทียบเท่าหรือเพิ่มขึ้นจากเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้น
 7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทหรือข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวกับรายการส่งเสริมการตลาดนี้ และให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด

สนใจสมัครบัตรใหม่

ฟรีค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสด
ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี
ชำระคืนขั้นต่ำเพียง 3% ของเงินต้นรวมดอกเบี้ยหรือไม่น้อยกว่า 300 บาท
สมัครง่าย เงินเดือน 10,000 บาทก็สมัครได้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555

คุณสมบัติและเอกสารการขอบริการ

ผู้มีรายได้ประจำ

 1. สัญชาติไทย อายุ 20 - 60 ปี
 2. มีรายได้ประจำรวมต่อเดือนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
 3. รายได้รวมต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน จะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
 4. รายได้รวมตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป จะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป
 5. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 2. สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองรายได้ (สำหรับผู้มีรายได้ประจำ)
 3. สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน

 

วงเงินบัตรกดเงินสด

ธนาคารได้ทำการกำหนดวงเงินสูงสุดในการทำธุรกรรมต่างๆ ของบัตรกดเงินสด KKP Cash Card ต่อวัน ดังนี้

ประเภทบัตร

วงเงินสูงสุด

เบิกถอนเงินวงสดผ่านตู้ ATM

100,000 บาท

ชำระค่าสินค้า/บริการ 

100,000 บาท

ชำระค่าสินค้า/บริการ ผ่านออนไลน์

100,000 บาท


* หมายเหตุ : การเบิกใช้สินเชื่อทุกช่องทาง ต้องรวมกันไม่เกินวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ
Promotions
Related Article