ic_สินเชื่อบุคคล

บัตรกดเงินสด

เงินสดพร้อมใช้ กดฟรีทันใจได้ทั่วโลก

บัตรกดเงินสด
 • 27 Jul 2022
 • 15,575
KKP_1DEC_KKP-CASH-CARD_628x443_v1
ฟรีค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสด
ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี
ชำระคืนขั้นต่ำเพียง 3% ของเงินต้นรวมดอกเบี้ยหรือไม่น้อยกว่า 300 บาท
สมัครง่าย เงินเดือน 10,000 บาทก็สมัครได้

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท

ยอดใช้จ่ายรวมสะสม (ต่อเดือน) เครดิตเงินคืน 

3,000 - 4,999 บาท 

50 บาท 

5,000 - 9,999 บาท 

100 บาท 

10,000 บาทขึ้นไป 

1,000 บาท

จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุดจำนวน 1,000 บาท / หมายเลขบัตร / เดือน (จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุดจำนวน 3,000 บาท / หมายเลขบัตร / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด)

เงื่อนไขสิทธิประโยชน์
 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD (“ลูกค้า”) เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD สะสมที่สถานีบริการน้ำมันที่ร่วมรายการทั่วประเทศที่มีสัญลักษณ์ Union Pay ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567 (“ระยะเวลารายการส่งเสริมการตลาด”) รับเครดิตเงินคืนภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 
  • รับเครดิตเงินคืนมูลค่า 50 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายรวมสะสมตั้งแต่ 3,000 – 4,999 บาท / เดือน  
  • รับเครดิตเงินคืนมูลค่า 100 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายรวมสะสมตั้งแต่ 5,000 – 9,999 บาท / เดือน  
  • รับเครดิตเงินคืนมูลค่า 1,000 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายรวมสะสมตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป / เดือน
   จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุดมูลค่า 1,000 บาท / 1 หมายเลขบัตร / เดือน
   (จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุดมูลค่า 30,000 บาท / 1 หมายเลขบัตร ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการตลาด)
 2. ธนาคารจะนำยอดเครดิตเงินคืนดังกล่าวเข้าบัญชีสินเชื่อบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD ของลูกค้า ภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนที่ลูกค้าเข้าร่วมรายการส่งเสริมการตลาด 
 3. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืน เฉพาะลูกค้าสินเชื่อบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD ที่คงสภาพการเป็นสมาชิกและมีประวัติการชำระดีหรือไม่ปฏิบัติผิดข้อกำหนดใดๆ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการตลาด โดยยึดถือข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นสำคัญ 
 4. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของสิทธิประโยชน์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าลูกค้าได้รับสิทธิประโยชน์เทียบเท่าหรือเพิ่มขึ้นจากเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้น 
 5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทหรือข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวกับรายการส่งเสริมการตลาดนี้ และให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด 
 6. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตหรือจัดจำหน่ายสินค้าและไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายและ/หรือผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น 

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 25 % ต่อปี กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555

คุณสมบัติและเอกสารการขอบริการ

ผู้มีรายได้ประจำ

 1. สัญชาติไทย อายุ 20 - 60 ปี
 2. มีรายได้ประจำรวมต่อเดือนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
 3. รายได้รวมต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน จะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
 4. รายได้รวมตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป จะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป
 5. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 2. สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองรายได้ (สำหรับผู้มีรายได้ประจำ)
 3. สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน

 

วงเงินบัตรกดเงินสด

ธนาคารได้ทำการกำหนดวงเงินสูงสุดในการทำธุรกรรมต่างๆ ของบัตรกดเงินสด KKP Cash Card ต่อวัน ดังนี้

ประเภทบัตร

วงเงินสูงสุด

เบิกถอนเงินวงสดผ่านตู้ ATM

100,000 บาท

ชำระค่าสินค้า/บริการ 

100,000 บาท

ชำระค่าสินค้า/บริการ ผ่านออนไลน์

100,000 บาท


* หมายเหตุ : การเบิกใช้สินเชื่อทุกช่องทาง ต้องรวมกันไม่เกินวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ
# Tags
Promotions
Related Article