ic_ความเป็นมา

มาตรฐานการให้บริการ

รายละเอียด

มาตรฐานการให้บริการ

  • 13 Aug 2019
  • 51,678

1. มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ

2. การรายงานและการเปิดเผยข้อมูลคุณภาพการให้บริการ

ปี 2566

ปี 2565

ปี 2564

ปี 2563

ปี 2562

3. สถิติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้องที่กระทบต่อการให้บริการผ่านช่องทางสำคัญ

4. การให้บริการและแก้ไขปัญหา