สินเชื่อธุรกิจ KKP SME Light

ค้าขายเงินสดก็กู้ได้

สินเชื่อธุรกิจ KKP SME Light
 • 21 Feb 2018
 • 18,148

เปิดร้านมามากกว่า 1 ปี

อยากมีเงินทุนค้าขาย

ไม่ต้องมีทะเบียนการค้า

ไม่ต้องใช้หลักประกัน

วงเงินอนุมัติสูงสุด 2 แสนบาท

ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

สมัครง่ายเอกสารไม่ยุ่งยาก

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทยและมีกิจการที่ดำเนินกิจการภายในประเทศไทย โดยสถานที่ประกอบธุรกิจของผู้ขอสินเชื่อไม่อยู่ในจังหวัด ยะลา ปัตตานี นราธิวาส
 • ผู้ขอสินเชื่อต้องมีอายุตั้งแต่ 25 แต่ไม่เกิน 65 ปี ณ วันขอสินเชื่อ (เมื่อรวมระยะเวลาในการผ่อนชำระจะต้องไม่เกิน 70 ปี)และต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
 • กรณีผู้ขอสินเชื่อมีการจดทะเบียนพาณิชย์ จะต้องมีรายได้ไม่เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี

รายละเอียดสินเชื่อ

วงเงินสินเชื่อ
 • ไม่มีหลักประกัน : สูงสุด 2 แสนบาท
   
ระยะเวลาผ่อนชำระ 
 • เลือกผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 12 - 60 งวด
 
อัตราดอกเบี้ย แบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) 
 • เริ่มต้น 22.5% ต่อปี
 
ค่าธรรมเนียม 
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินที่ลูกค้าได้รับอนุมัติ
 • Prepayment fee 3% ของจำนวนเงินที่ชำระเกินกว่าค่างวดในแต่ละงวดกรณีชำระเกินกว่าค่างวดภายใน 2 ปีแรก (เฉพาะสินเชื่อประเภทไม่มีหลักประกัน)
 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

เอกสารประกอบการยื่นขอสินเชื่อ

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. เอกสารแสดงการประกอบธุรกิจ (ถ้ามี)
หมายเหตุ : ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

FAQ

(?) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ช่องทางไหน

KKP Contact Center 02 165 5555 

(?) หากผิดนัดชำระจะมีค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้าง

มีค่าใช้จ่าย 2 ส่วนคือ
 • ค่าเบี้ยปรับ
  • อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระหนี้คิดจากอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงบวกเพิ่มไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี ทั้งนี้ไม่เกิน 25 % ต่อปี
 • ค่าติดตามทวงถามหนี้ 100 บาทต่อครั้ง
Promotions
Related Article