สินเชื่อธุรกิจ KKP SME บัญชีเดียว

ยิ่งขยาย ยิ่งเติบโต

สินเชื่อธุรกิจ KKP SME บัญชีเดียว
 • 12 Feb 2018
 • 4,469

ใช้อสังหาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน

วงเงินอนุมัติ สูงสุด 3 เท่าของราคาประเมินหลักประกัน

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 5% ต่อปี*

วงเงินสูงสุด 15 ลบ.

ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี

ฟรี ค่าธรรมเนียม บสย.

ผ่อนชำระครบ 1 ปี กู้เพิ่มได้สูงสุด 3 เท่าของหลักประกัน*

*เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

นิติบุคคล
 • จดทะเบียนในประเทศไทยและถือหุ้นโดยบุคคลสัญชาติไทยเกินกว่า 50% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
 • รับเฉพาะนิติบุคคลเท่านั้น
 • ธุรกิจต้องดำเนินกิจการมาอย่างน้อย 3 ปี (พิสูจน์จากเอกสารของการจดทะเบียนเท่านั้น) และถ้าเป็นบริษัทจำกัดจะต้องมียอดขายใน งบการเงินอย่างน้อย 3 ปีเช่นกัน
 • รายได้ยอดขายของธุรกิจไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อปีโดยดูจากงบการเงิน

คุณสมบัติผู้ค้ำประกัน เฉพาะกรณีผู้ขอสินเชื่อที่เป็นบริษัทจำกัด

 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และถือหุ้นอย่างน้อย 50% ของจำนวน หุ้นทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงเงื่อนไขการลงนาม
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและเป็นผู้ถือหุ้น ที่เป็นสมาชิกในครอบครัวใกล้ชิด (immediate family member) ของเจ้าของกรรมสิทธิ์ ในหลักประกัน

หมายเหตุ: ในกรณีที่ไม่สามารถนำเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหลักประกันมาเป็นผู้ค้ำประกันได้ตามกฎหมายว่าด้วยค้ำประกัน (ไม่ได้เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ทำให้เป็นผู้จำนองได้อย่างเดียว) ให้นำผู้ถือหุ้นในลำดับถัดไปมาเป็นผู้ค้ำประกันจนครบสัดส่วนหุ้นตามเกณฑ์ของผู้ค้ำประกันที่กำหนด

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

นิติบุคคล
 1. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ทุกท่าน 1 ชุด/คน
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามทุกท่าน
 3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุลของกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน ผู้ค้ำประกันทุกคน ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ เจ้าของหลักประกัน (ถ้ามี)
 4. สำเนาใบทะเบียนสมรส / หย่า / ใบมรณบัตร ของคู่สมรส (ถ้ามี)
 5. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน)
 6. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของนิติบุคคล
 7. สำเนาบอจ.1, 4 รายการจดทะเบียนแก้ไข เปลี่ยนแปลง เช่น เปลี่ยนแปลงกรรมการ ตรายาง ที่อยู่ ฯลฯ (กรณีนิติบุคคล)
 8. สำเนาบอจ.5 สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น  ไม่เกิน 3 เดือนนับถึงวันที่นำเสนอเรื่องเข้า CA (กรณีนิติบุคคล)
 9. สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)
 10. งบการเงิน ฉบับยื่นสรรพากรปีล่าสุด และย้อนหลัง 2 ปี
 11. เอกสารแสดงรายได้ของกิจการ เช่น Statement, Bill การค้า
 12. สำเนาเอกสารสิทธิ์หลักประกัน (เฉพาะสินเชื่อแบบมีหลักประกันเท่านั้น)
 13. เอกสารการเสียภาษีหรือใบสรุปยอดขาย
 14. สำเนากรมธรรม์อัคคีภัย (อายุ > 6 เดือนขึ้นไป) ของหลักทรัพย์ที่ขอสินเชื่อครั้งนี้

หมายเหตุ: กรณีเป็นลูกค้า SME บัญชีเดียวที่ได้รับสิทธิพิเศษจากกรมสรรพากร ใช้เอกสารรายได้ที่กรมสรรพากรยืนยันเพิ่มเติม

Q&A

1 หลักประกันเป็นอะไรได้บ้าง
ตอบ อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ได้แก่ บ้านพักกรรมการ โรงงาน โกดัง อาพาณิชย์ คอนโด ที่ดินเปล่า ฯลฯ

2 ต้องประเมินราคาหลักประกันหรือไม่
ตอบ ต้องประเมิน ค่าบริการขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่และประเภทของหลักทรัพย์เริ่มต้นที่ 3,300 บาท

3 มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง
ตอบ ค่าจัดการสินเชื่อ 2% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ / ค่าประเมินราคาหลักประกันขึ้นอยู่กับประเภทหลักประกันเริ่มต้นที่ 3,300 บาท / ค่าจดจำนอง 1% ของภาระหนี้

4 ต้องทำประกันหรือไม่
ตอบ กรณีประกันชีวิต ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของลูกค้า / กรณี ประกันอัคคีภัย สามารถเลือกกับธนาคารหรือที่อื่นได้ หากทำที่ประกันอื่น ลูกค้าต้องสลักหลังกรมธรรม์ให้ธนาคารเป็นผู้รับประโยชน์
Promotions
Related Article