รถผ่อนอยู่ที่ไหน ก็แลกเงินได้

สินเชื่อรถกู้เงินด่วน CarQuickCash

รถผ่อนอยู่ที่ไหน ก็แลกเงินได้

 • 28 ส.ค. 2561
 • 14,723

จุดเด่นของสินเชื่อรถกู้เงินด่วน ธนาคารเกียรตินาคิน

วงเงินอนุมัติสูงสุด 1.5 เท่าของราคาประเมินรถยนต์*

รู้ผลอนุมัติไวภายใน 2 ช.ม*

วงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 ล้านบาท

ผ่อนสบายนานสูงสุด 72 เดือน

สมัครง่าย เอกสารไม่ยุ่งยาก

*เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง เจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด (เฉพาะวันทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09:00-17:30 น.)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection  หรือช่องทางอื่นใดของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรแล้ว

นอกเหนือจากบริการที่ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการสนใจข้างต้น ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผย ข้อมูลของลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการที่ได้ให้ไว้ก่อนหรือที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง รวมถึงการนำเสนอข่าวสาร ข้อมูล ข้อเสนอ และขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิน หรือเป็นผลิตภัณฑ์ของผู้อื่นซึ่งบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเป็นผู้แนะนำหรือผู้ขาย โดยการให้ความยินยอมดังกล่าว ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการมีสิทธิเลือกให้ความยินยอม โดยไม่มีผลต่อการพิจารณาการใช้ผลิตภัณฑ์ สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP Contact Center โทร. 02 165 5555

คุณสมบัติรถยนต์ที่นำมาขอสินเชื่อ

 • รถยนต์ปลอดภาระหนี้ต้องมีอายุรถยนต์ไม่เกิน 10 ปี
 • รถยนต์ที่ยังไม่ปลอดภาระหนี้ ต้องผ่อนชำระมาแล้วไม่ต่ำกว่า 36 งวด
 • รับรถยนต์ทุกประเภท ยกเว้น รถบรรทุก, รถจักรยานยนต์

 

เงื่อนไข

 • รถปลอดภาระ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ ซึ่งปลอดภาระเรียบร้อยแล้วอายุรถเมื่อรวมระยะเวลาสัญญาเงินกู้ไม่เกิน 10 ปี
 • รถยนต์ไม่ปลอดภาระ ผ่อนชำระอยู่กับสถาบันการเงินอื่น รถยนต์ไม่ปลอดภาระ ที่ผ่อนชำระอยู่กับสถาบันการเงินอื่นๆ ที่ไม่ใช่ธนาคารเกียรตินาคินมาแล้วไม่ต่ำกว่า 36 งวด
 • รถยนต์ไม่ปลอดภาระ ผ่อนชำระอยู่กับธนาคารเกียรตินาคิน เฉพาะลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ปัจจุบัน ที่ยังจัดเช่าซื้ออยู่กับธนาคารเกียรตินาคิน ลูกค้าต้องมีประวัติผ่อนชำระดี มาแล้วไม่ต่ำกว่า 36 งวด เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ ที่จดทะเบียนไม่เกิน 10 ปี วงเงินอนุมัติหลังจากหักภาระหนี้เดิม ไม่ต่ำกว่า 1 แสนบาท ผู้สมัครต้องไม่ค้างชำระเงินค่างวดรถยนต์กับธนาคาร ณ วันทำสัญญาสินเชื่อธนาคารเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในรถยนต์คันนั้น

เงื่อนไข

 • รถปลอดภาระ
  เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ ซึ่งปลอดภาระเรียบร้อยแล้วอายุรถเมื่อรวมระยะเวลาสัญญาเงินกู้ไม่เกิน 20 ปี รับรถยนต์ทุกประเภท ยกเว้น รถบรรทุก, รถจักรยานยนต์
 • รถยนต์ไม่ปลอดภาระ ผ่อนชำระอยู่กับสถาบันการเงินอื่น
  รถยนต์ไม่ปลอดภาระ ที่ผ่อนชำระอยู่กับสถาบันการเงินอื่นๆ ที่ไม่ใช่ธนาคารเกียรตินาคิน อายุรถเมื่อรวมระยะเวลาสัญญาเงินกู้ไม่เกิน 20 ปี รับรถยนต์ทุกประเภท ยกเว้น รถบรรทุก, รถจักรยานยนต์
 • รถยนต์ไม่ปลอดภาระ ผ่อนชำระอยู่กับธนาคารเกียรตินาคิน
  เฉพาะลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ปัจจุบัน ที่ยังจัดเช่าซื้ออยู่กับธนาคารเกียรตินาคิน ลูกค้าต้่องมีประวัติผ่อนชำระดี มาแล้วไม่ต่ำกว่า 36 งวด
  เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ ที่จดทะเบียนไม่เกิน 10 ปี วงเงินอนุมัติหลังจากหักภาระหนี้เดิม ไม่ต่ำกว่า 1 แสนบาท ผู้สมัครต้องไม่ค้างชำระเงินค่างวดรถยนต์กับธนาคาร ณ วันทำสัญญาสินเชื่อธนาคารเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในรถยนต์คันนั้น

*หมายเหตุ

 • อัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและสิทธิพิเศษเป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
 • ผู้ขอสินเชื่อต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ธนาคารกำหนด
 • เงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อภายใต้หลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

*หมายเหตุ : 

 • อัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและสิทธิพิเศษเป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
 • ผู้ขอสินเชื่อต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ธนาคารกำหนด
 • เงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อภายใต้หลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด