ic_รางวัลแห่งความสำเร็จ

รางวัลแห่งความสำเร็จและการจัดอันดับ

รางวัลแห่งความสำเร็จและการจัดอันดับ

ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทในการพัฒนาะุรกิตตลาดทุนของประเทศไทนอย่างต่อเนื่องตลอดมา เราได้รับการยอมรับถึงความเป็นผู้นำและบริการอันเป็นเลิศด้วยรางวัลมากมายที่ได้รับจากองคืกรต่างๆ ของธุรกิจตลาดทุนและสถาบันที่มีชื่อเสียงทั่วโลกเป็นบทพิสูจน์

• ระดับ “A”

แนวโน้มอันดับเครดิตเป็น “Stable” หรือคงที่ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

  

• รางวัล SMEs Excellence Awards 2019 ประเภท Gold Awards

ธนาคารได้รับรางวัลในฐานะสถาบันการเงินที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการลูกค้าให้มีการเติบโตและพัฒนา   อย่างยั่งยืน จากการประกาศรางวัลโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และสถาบันบัณฑิตบริหาร  ธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

• รางวัล Thailand Sustainability Investment 2019

ธนาคารได้รับเลือกเป็น 1 ใน 98 บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2562 หรือ Thailand Sustainability Investment 2019 จากการประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อันเป็นผลจากความมุ่งมั่นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมและมีการบริหารงานภายใต้บรรษัทภิบาล (Environment, Social and Governance: ESG) เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างโดดเด่น ซึ่งธนาคารได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

 

• ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ“ดีเลิศ”

ธนาคารได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ในโครงการการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2561 และได้รับตราสัญลักษณ์ 5 ดวง จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 

• การจัดอันดับ ESG100

ธนาคารได้รับเลือกเป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่หน่วยงานอีเอสจีเรตติ้งของสถาบันไทยพัฒน์ให้อยู่ในรายชื่อ ESG 100 ประจำปี 2562 ด้วยผลการดำเนินงานที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล โดยธนาคารได้รับคัดเลือกต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 5