โครงสร้างธุรกิจ

โครงสร้างธุรกิจ

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจฯ ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์และมีบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบ ธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และดำเนินธุรกิจการลงทุน และบริษัท เคเคพี ทาวเวอร์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจให้เช่าและบริหารจัดการอาคารสำนักงานที่ให้เช่ากับธนาคารและบริษัทในกลุ่มฯ โดย บมจ.เคเคพี แคปปิตอล มีบริษัทย่อยที่ให้บริการธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่ให้บริการธุรกิจจัดการกองทุน ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด

แผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มธุรกิจฯ มีดังนี้