ic_ความเป็นมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด (Kiatnakin Phatra Asset Management Company Limited) เป็นบริษัทจัดการลงทุนซึ่งอยู่ในส่วนธุรกิจตลาดทุนกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ภายใต้การบริหารของบริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บริษัทประกอบธุรกิจบริหารจัดการกองทุนทุกประเภทตามที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 

บริษัทเริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2547 ในชื่อของ "บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน นครหลวงไทย จำกัด" หรือ "Siam City Asset Management Company Limited" โดยในช่วงแรกมีธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด 100% มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 100 ล้านบาท บริษัทได้จัดตั้งและบริหารจัดการกองทุนรวมตราสารหนี้และกองทุนรวมตราสารทุน ต่อมาบริษัทได้จัดตั้งกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทกอง 1 ระดมทุนเพื่อลงทุนในสิทธิการเช่าระยะเวลา 30 ปี ของสนามบินสมุย จดทะเบียนจัดตั้งกองเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2549 ด้วยจำนวนเงินโครงการ 9,500 ล้านบาทซึ่งเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงสุดในขณะนั้น กองทุนได้จดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทำการซื้อขายวันแรกเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 บริษัทได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งแรกในวันที่ 5 สิงหาคม 2548 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 170 ล้านบาท ต่อมากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการได้เข้าร่วมถือหุ้นของบริษัท ดังนั้นจึงมีการเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2550 โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 300 ล้านบาท กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการถือหุ้นในสัดส่วน 40% และธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วน 60

 

ในปี 2553 ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน) ได้ซื้อหุ้นของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการจึงได้เข้าถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน นครหลวงไทย จำกัด เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 ต่อมา ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เห็นว่าธุรกิจการจัดการกองทุนสามารถสนับสนุนการบริการของธนาคารให้ครบวงจร และเป็นการเสริมธุรกิจธนบดีธนกิจของธนาคารได้เป็นอย่างดี จึงได้ถือหุ้นในสัดส่วน 60% และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ถือหุ้นในสัดส่วน 40% และเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น "บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคิน จำกัด" หรือ “Kiatnakin Fund Management Company Limited” เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2554

 

ในปี 2555 ธนาคารเกียรตินาคินได้ดำเนินการร่วมกิจการกับบริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)เพื่อประโยชน์สูงสุดร่วมกัน ทั้งกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภทได้แก่ กลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ โดย ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) และกลุ่มธุรกิจตลาดทุนภายใต้การบริหารของ บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทอยู่ในส่วนธุรกิจตลาดทุน ทั้งนี้ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) จึงได้ซื้อหุ้นจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและเข้าถือหุ้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคิน จำกัดในสัดส่วน 99.99% เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 และบริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) ได้รับโอนหุ้นของบริษัททั้งหมดจากธนาคารมา เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555 ต่อมาบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคิน จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556 เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในกลุ่มธุรกิจ