ic_ความรับผิดชอบต่อสังคม

การพัฒนาที่ยั่งยืน

รายละเอียด

การพัฒนาที่ยั่งยืน

ทรัพยากรจากทุกภาคส่วนของธุรกิจ เพื่อประโยชน์ที่ยั่งยืนของสังคม

คุณเกียรติ วัธนเวคิน ประธานผู้ก่อตัั้งธนาคารเกียรตินาคิน ได้วางรากฐานการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารไว้ว่า

การพัฒนาที่ยั่งยืน

     ธนาคารเกียรตินาคินจำกัด (มหาชน) กำหนดวิสัยทัศน์ในการดำเนินกิจการเพื่อเป็น “ธนาคารเพื่อความสำเร็จของลูกค้าและประโยชน์ที่ยั่งยืนต่อสังคม” จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) และการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) เพื่อให้ธุรกิจของธนาคารสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบน้อยที่สุด คณะกรรมการธนาคารจึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารทุกคน ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสอดคล้องกับนโยบายเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) และนโยบายเรื่องจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

กิจกรรมเพื่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม โครงการปี 2557

ดำเนินงานโดยธนาคารฯ และมูลนิธิธนาคารเกียรตินาคิน