ic_ความรับผิดชอบต่อสังคม

การพัฒนาที่ยั่งยืน

รายละเอียด

การพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ

ทรัพยากรจากทุกภาคส่วนของธุรกิจ เพื่อประโยชน์ที่ยั่งยืนของสังคม

คุณเกียรติ วัธนเวคิน ประธานผู้ก่อตัั้งธนาคารเกียรตินาคิน ได้วางรากฐานการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารไว้ว่า

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

หน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย  ธนาคารได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct)

สำนักงาน ก.ล.ต. ธนาคารกำหนดแนวทางและวางแผนการดำเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพการขายกองทุนรวมเพิ่มเติม เช่น การทำ Call Back, จัดทำ Mutual Fund Sale Check list, การสุ่มตรวจสอบบริการโดยไม่เปิดเผยตัว  (Mystery Shopping)  

ผู้ถือหุ้น ธนาคารได้ดำเนินธุรกิจตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และได้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ลูกค้า กำหนดดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อ ให้กับผู้ขับแท็กซี่ ต่ำกว่าอัตราตลาดและให้เงื่อนไขพิเศษ, การประมูล

คู่ค้า ร่วมกับบ, เจนเนอราลี่ (ไทยแลนด์} พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละกลุ่มลูกค้า

พนักงาน มีแผนสวัสดิการรักษาพยาบาลแบบยืดหยุ่น,  กิจกรรมชมรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กรและความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร

ชุมชนรอบข้าง/สังคม ส่งเสริมการเรียนรู้ทางการเงินและสร้างวินัยทางการเงิน


การกำกับดูแลกิจการ

ปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการของธนาคาร ปี 2561 ใน 5 หมวด ได้แก่

                หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

                หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

                หมวดที่ 3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

                หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

                หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร  

sustainabilty_economy1

 การสนับสนุนส่งเสริมระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

ในภาพรวมกลุ่มธุรกิจฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ สอดคล้องเป็นไปตามกรอบการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

การรับแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียน

 ธนาคารจัดให้มีช่องทางการแจ้งข้อมูล ร้องเรียน ผ่านช่องทางต่างๆ และให้ความสำคัญกับการรักษาข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส ข้อมูลการร้องเรียน และเอกสารหลักฐานต่างๆ ไว้เป็นความลับ


จรรยาบรรณธุรกิจและการต่อต้านการทุจริต

มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายตามจรรยาบรรณธนาคารพาณิชย์ (Banking Industry Code of Conduct) มีผลบังคับใช้กับทุกหน่วยงานในกลุ่มธุรกิจฯ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2560 เป็นต้นมา

 • การสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ
 • นโยบายและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
 • การเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายเพื่อการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
 • ร่วมลงนามในโครงการความร่วมมือรับ-ส่งข้อมูลตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่สำนักงาน ป.ป.ท.
 • นโยบายและมาตรการในการรักษาความลับ (Confidentiality of Information)
 • นโยบายการบริหารจัดการด้านการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct)
 • นโยบายและมาตรการในการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัย
 • กระบวนการติดตามและจัดการให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง ERM

การออกผลิตภัณฑ์ใหม่และการเปลี่ยนแปลงทำงานจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และได้รับการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมผลิตภัณฑ์และกระบวนการทำงานใหม่แล้ว จึงจะสามารถดำเนินการในเชิงธุรกิจได้

ระบบการบริหารจัดการเงินกองทุนที่เพียงพอ

ธนาคารจัดทำนโยบายการบริหารเงินกองทุน (Capital Mangement Policy) ตามมาตรฐาน และสอดคล้องกับนโยบายอื่นๆ เช่น นโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจฯ และนโยบายการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน (ICAAP Policy) และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลเงินกองทุนโดยทางการ (Pillar 2) ตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด โดยคำนึงถึง

 • ระดับเงินกองทุนที่เพียงพอต่อการรองรับความเสี่ยง (Capital Held for Risk)
 • ระดับเงินกองทุนที่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจและเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของธุรกิจ (Capital Held for Business Expansion)

การส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

การจัดการภาวะวิกฤต

ในปี 2561 ธนาคารมีการทบทวนหลักเกณฑ์การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของธนาคาร   โดยกำหนดให้มีกระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่เหมาะสม  ครอบคลุมขั้นตอนดังนี้

 • การประเมินเหตุการณ์ภัยพิบัติ
 • การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ
 • การกำหนดกลยุทธ์การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
 • การฝึกอบรมและการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้อง
 • การทดสอบแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 • การทดสอบการสื่อสารกรณีเหตุฉุกเฉิน

การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า

การประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าในปี 2561

 • การประเมินความพึงพอใจของตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ใช้แล้วและรถยนต์ใหม่
 • การประเมินความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการผ่านสาขาทุกแห่งของธนาคาร

โครงการ Super Branch Award 2018

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

 • ธนาคารมีการจัดกลุ่มลูกค้าสินเชื่อรายสำคัญ ตามหลักเกณฑ์การกำกับลูกหนี้รายใหญ่ (Single Lending Limit) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้น
 • ธนาคารกำหนดนโยบายหลักด้านสินเชื่อของธนาคาร (Core Credit Policy)
 • ธนาคารกำหนดให้การซื้อหรือมีไว้ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ของธนาคาร ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้า และประชาชนผู้ใช้บริการเป็นสำคัญด้วย
 • ธนาคารกำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำของผู้ให้บริการภายนอก (Outsource) เพื่อเป็นแนวทางการพิจารณาการคัดเลือกผู้ให้บริการภายนอกและกระบวนการว่าจ้างให้เหมาะสม
 • ธนาคารลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง จึงได้กำหนดประเด็นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
 • ระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

การดำเนินการทางภาษี

กลุ่มธุรกิจฯ ได้วางหลักเกณฑ์การปฏิบัติด้านภาษีอากรไว้ในนโยบายที่เกี่ยวข้องหลายเรื่อง ดังนี้

 • นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 • นโยบายเรื่องแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม
 • นโยบายเรื่องจรรยาบรรณในการดำเนิน

นวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม

                ตัวอย่างนวัตกรรมทางธุรกิจและสังคมในปี 2561

ความร่วมมือด้านนวัตกรรมกับหน่วยงานภายนอกเพื่อประโยชน์ต่อสังคม      

 • ยกเลิกค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมออนไลน์
 • ร่วมสร้าง Thailand Blockchain Community Initiative
 • ร่วมให้บริการบัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account)

นวัตกรรมด้านการพัฒนาระบบงาน

ยกระดับระบบหลักของการทำธุรกรรมทางการเงิน (IT Core Banking System)

นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์เงินฝาก

 • บัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account)
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Phatra Smart Settlement (KKPSS)

นวัตกรรมด้านสินเชื่อ

 • พัฒนาผลิตภัณฑ์ KK SME Car3, KK SME คูณสาม และ KK SME Freedom

นวัตกรรมด้านช่องทางให้บริการ

 • KK Magic Mirror
 • การประมูลรถยนต์ผ่านระบบมือถือ
 • Line@ KK กู้เงินออนไลน์

นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัย

 • เคเคเจน แคนเซอร์ อัลติเมท โพรเทค (KKGen Ultimate Protect)

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุน

 • หุ้นกู้อนุพันธ์ (Structured Note)

กระบวนการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม

 • โครงการ Share Your Magic Idea!