ic_ความรับผิดชอบต่อสังคม

การพัฒนาที่ยั่งยืน

รายละเอียด

การพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรจากทุกภาคส่วนของธุรกิจ เพื่อประโยชน์ที่ยั่งยืนของสังคม

คุณเกียรติ วัธนเวคิน ประธานผู้ก่อตัั้งธนาคารเกียรตินาคิน ได้วางรากฐานการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารไว้ว่า

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายทางธุรกิจที่มุ่งส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • เป็นนโยบายของกลุ่มธุรกิจฯ ที่จะต้องมีการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกผลิตภัณฑ์และกระบวนการทำงาน
 • กำหนดให้นโยบายหลักด้านสินเชื่อของธนาคาร (Core Credit Policy) อยู่ภายใต้นโยบายการดำเนินธุรกิจของธนาคาร
 • หลักเกณฑ์การให้สินเชื่อประเภทต่างๆ ที่สะท้อนถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม หลักเกณฑ์เรื่องการให้สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • จัดทำฐานข้อมูลเทคโนโลยีและวัสดุทางเลือกให้ลูกค้าผู้ประกอบการเลือกใช้แทนไม้สำหรับงานก่อสร้าง
 • ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ในการผลิตพลังงาน

แคมเปญสินเชื่อรถยนต์พลังงานทางเลือกใหม่

“แคมเปญสินเชื่อรถยนต์พลังงานทางเลือกใหม่” ดอกเบี้ยราคาพิเศษ สำหรับลูกค้าที่มีความสนใจใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า

 • การสนับสนุนสินเชื่อแก่ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • โครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล (Internet Data Centre) ซึ่งเก็บข้อมูลต่างๆ ผ่านระบบคลาวด์ ช่วยลดการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบกระดาษ ลดการทำลายสิ่งแวดล้อม
 • ธุรกิจจัดการสิ่งปฏิกูล/วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โดยดำเนินการอย่างเป็นระบบและได้มาตรฐานของกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
 • ธุรกิจจัดการน้ำเสียจากระบบการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

การลดมลพิษ

 • กำหนดนโยบายให้รถทุกคันของธนาคารรวม 310 คัน ที่เครื่องยนต์สามารถรองรับการใช้น้ำมันทดแทนธรรมชาติได้ เปลี่ยนมาใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์แทนน้ำมันเบนซิน ตั้งแต่ปี 2555 ช่วยลดมลพิษในชั้นบรรยากาศได้ 20-25%
 • กำหนดนโยบายให้จัดสร้างห้องถ่ายเอกสารพร้อมติดตั้งระบบระบายอากาศเพื่อลดมลพิษให้พนักงาน
 • เลือกใช้ผงหมึกประเภทไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมพิมพ์เอกสารทั้งหมดภายในสำนักงาน
 • เลือกใช้กระดาษที่มีนวัตกรรม SCG Eco value
 • การจัดสภาวะแวดล้อมในสำนักงานให้ปลอดภัยต่อสุขภาพของพนักงาน
 • จัดบริการรถรับ-ส่ง Carpool ให้พนักงานและชุมชนย่านอโศก ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าอโศกกับอาคารเคเคพี ทาวเวอร์ (13 ชั่วโมง/วัน โดยเฉลี่ยมีผู้ใช้บริการ 200 คน/วัน)
 • ของขวัญปีใหม่สำหรับมอบให้ลูกค้า ผลิตจากวัสดุลดโลกร้อน
sustainability-environment1
sustainability-environment2

สร้างระบบทำงานใหม่ที่ทันสมัยในการลดใช้กระดาษ

 • โครงการลดกระดาษในการถ่ายสำเนาเอกสาร
 • ปรับปรุงระบบการประชุม นำระบบสืบค้นข้อมูลดิจิตอลมาใช้ในการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ของธนาคาร

การลดใช้พลังงาน

 • มุ่งสู่การเป็นอาคารเขียวตามมาตรฐาน LEED ภายในปี 2563
 • เครื่องแบบพนักงานลดโลกร้อน
 • โครงการกิจกรรมปิดไฟ 1 ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อน – 60 Earth Hour 2018
 • โครงการเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์สมุดคู่ฝาก

การบรรเทาภาวะโลกร้อน

การรณรงค์สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานและลดใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง

 • โครงการ Save Energy @ Kiatnakin Bank ต่อเนื่องปีที่ 12