ic_ความรับผิดชอบต่อสังคม

การพัฒนาที่ยั่งยืน

รายละเอียด

การพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติสังคม

ทรัพยากรจากทุกภาคส่วนของธุรกิจ เพื่อประโยชน์ที่ยั่งยืนของสังคม

คุณเกียรติ วัธนเวคิน ประธานผู้ก่อตัั้งธนาคารเกียรตินาคิน ได้วางรากฐานการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารไว้ว่า

การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน,ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพให้แก่พนักงาน รวมถึงการดูแลพนักงาน

 • การดูแลสุขภาพกายและใจของพนักงาน
 • การบริหารความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงาน
 • การเก็บข้อมูลความปลอดภัยในการทำงาน

การมีส่วนร่วมกับชุมชน
ผลการดำเนินโครงการพัฒนาคน พัฒนาชาติ กับเกียรตินาคิน ปี 2561

ด้านส่งเสริมการศึกษา

 • โครงการทุนการศึกษาธนาคารเกียรตินาคินร่วมกับมูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา (สนับสนุนต่อเนื่องปีที่ 47)
 • โครงการประกวดแผนธุรกิจ The mai Bangkok Business Challenge @ Sasin (สนับสนุนต่อเนื่องปีที่ 16)
 • โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ (สนับสนุนต่อเนื่องปีที่ 11)
sustainabilty_social1

การให้ความรู้และการส่งเสริมวินัยทางการเงินแก่สังคม

 • โครงการ "คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน” ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย
 • โครงการส่งเสริมวินัยทางการเงินแก่คนพิการสภากาชาดไทย
 • โครงการนักกีฬายุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน ให้กับกลุ่มนักกีฬาเทเบิลเทนนิส คนพิการทีมชาติไทย
 • โครงการ “KKP Smart Money, Happy Life” ให้กับนักศึกษาและเยาวชน
 • โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ด้านส่งเสริมจริยธรรมและการคุ้มกันสังคม

 • โครงการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข ร่วมกับยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ (สนับสนุนต่อเนื่องปีที่ 25)
 • โครงการสนับสนุนมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สนับสนุนต่อเนื่องปีที่ 6)
 • โครงการส่งเสริมการออมดีเด่นร่วมกับมูลนิธิดวงประทีป (สนับสนุนต่อเนื่องปีที่ 16)
 • โครงการมอบโอกาสดีๆ ให้สตรีอีกครั้ง ให้กับผู้ต้องขังทัณฑสถานหญิง (สนับสนุนต่อเนื่องปีที่ 8)
 • โครงการกฐินสามัคคีประจำปี 2561 ร่วมกับมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
 • โครงการตักบาตรประจำเดือน (ดำเนินการต่อเนื่องปีที่ 4)
 • กิจกรรม KKP Blessing Day สร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน เปลี่ยนสินค้ามือสองเป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ด้อยโอกาสในสังกัดมูลนิธิยุวพัฒน์     

 

sustainabilty_social2

ด้านบรรเทาทุกข์และสาธารณกุศล               

 • โครงการ “KKP รวมน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัย”
 • โครงการบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ (ดำเนินการต่อเนื่องปีที่ 10)
 • โครงการ “ปฏิทินปีเก่า เราขอ” เปลี่ยนเป็นทุนสนับสนุนเพื่อผลิตอักษรเบรลล์ให้กับผู้พิการทางสายตา(ดำเนินการต่อเนื่องปีที่ 3)

ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน

 • โครงการ “ชาวอโศกร่วมใจ”
 • โครงการ “อโศกมนตรี : The Clean Road”

การแสดงผลงานเรื่องการส่งเสริมวินัยการออม          

 • งาน “Bangkok Sustainable Banking Forum 2018”
 • การประชุม “Sustainable Brands 2018 Bangkok”

-----------------------------------------

“การดำเนินงานอย่างรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  มีอยู่ในกระบวนการทำงาน และการให้บริการทุกชนิด เรามีปรัชญาหลักในการประสานประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกด้าน ทั้งลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ตลาดการเงินของชาติ และสังคมสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปได้ในทิศทางเดียวกัน หรือส่งเสริมกันและกัน  โดยเชื่อมั่นว่านี่คือวิถีเดียวเท่านั้นที่จะนำไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแนบแน่นที่สุด”