Autocallable Fixed Coupon Note

Autocallable Fixed Coupon Note เป็นหนึ่งในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง มีรูปแบบการให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับราคาหุ้น 1-5 ตัว

Autocallable Fixed Coupon Note

  • 13 มี.ค. 2562
  • 118,395

Autocallable Fixed Coupon Note

Autocallable Fixed Coupon Note* หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ผสมผสานระหว่างหุ้นกู้ และตราสารอนุพันธ์ ให้ผลตอบแทนขึ้นกับราคาของหลักทรัพย์หรือหุ้นอ้างอิงตั้งแต่ 1-5 ตัว และมีการจ่ายดอกเบี้ยเป็นรอบๆ ตลอดช่วงอายุตราสาร

 

ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับ

  • นักลงทุนที่มีมุมมองว่าราคาหุ้นอ้างอิงจะไม่ลงไปต่ำกว่าราคา Knock-in
  • นักลงทุนที่ต้องการโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝากและตราสารหนี้ทั่วไป
  • นักลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้ ในกรณีที่ต้องรับซื้อหุ้นอ้างอิงในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection  หรือช่องทางอื่นใดของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรแล้ว

นอกเหนือจากบริการที่ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการสนใจข้างต้น ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผย ข้อมูลของลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการที่ได้ให้ไว้ก่อนหรือที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง รวมถึงการนำเสนอข่าวสาร ข้อมูล ข้อเสนอ และขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิน หรือเป็นผลิตภัณฑ์ของผู้อื่นซึ่งบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเป็นผู้แนะนำหรือผู้ขาย โดยการให้ความยินยอมดังกล่าว ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการมีสิทธิเลือกให้ความยินยอม โดยไม่มีผลต่อการพิจารณาการใช้ผลิตภัณฑ์ สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP Contact Center โทร. 02 165 5555

คำเตือน

  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน และควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุนก่อนทำการลงทุน
  • ผลิตภัณฑ์นี้มีความเสี่ยงสูงและซับซ้อนซึ่งมีปัจจัยอ้างอิง แตกต่างจากการลงทุนในปัจจัยอ้างอิงโดยตรง จึงอาจทำให้ราคาของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาของปัจจัยอ้างอิงได้ ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ใช่ “เงินฝาก” จึงไม่ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

หมายเหตุ : ผลิตภัณฑ์นี้ให้บริการโดยบล.ภัทร