ic_ความเป็นมา

Dual Currency Note

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ผสมผสานระหว่างหุ้นกู้และตราสารอนุพันธ์ ให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน

Dual Currency Note

 

  • 27 มิ.ย. 2562
  • 120,215
Dual-Currency-Note_1620x340_29-Mar-2021
Dual-Currency-Note_628x443_29-Mar-2021

Dual Currency Note

Dual Currency Note หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ผสมผสานระหว่างหุ้นกู้และตราสารอนุพันธ์ ให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน ทางเลือกในการลงทุนสำหรับผู้ที่มีภาระต้องซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อจ่ายสินค้าหรือบริการในอนาคต ขณะเดียวกันเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นและเป็นการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน

 

ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับ

  • ผู้ลงทุนที่มีภาระค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศ
  • ผู้ลงทุนที่มีมุมมองว่าเงินบาทน่าจะอ่อนค่าลงหรือแข็งค่าขึ้นไม่มากเมื่อเทียบกับสกุลเงินอ้างอิง
  • ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงกว่าเงินฝากหรือตราสารหนี้ทั่วไป
  • ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้ กรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงข้ามกับที่คาดการณ์ไว้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555

คำเตือน

  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน และควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุนก่อนทำการลงทุน
  • ผลิตภัณฑ์นี้มีความเสี่ยงสูงและซับซ้อนซึ่งมีปัจจัยอ้างอิง แตกต่างจากการลงทุนในปัจจัยอ้างอิงโดยตรง จึงอาจทำให้ราคาของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาของปัจจัยอ้างอิงได้ ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ใช่ “เงินฝาก” จึงไม่ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
# อื่นๆที่น่าสนใจ