ic_สินเชื่อเครื่องจักรและวัสดุก่อสร้าง

สินเชื่อเพื่อเครื่องจักรและวัสดุก่อสร้าง

สินเชื่อที่ให้บริการผู้ประกอบการธุรกิจผลิต/จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ค้าหรือให้บริการเช่าเครื่องจักรก่อสร้าง หรือผู้รับเหมาก่อสร้าง

สินเชื่อเพื่อเครื่องจักรและวัสดุก่อสร้าง
 • 12 ก.พ. 2561
 • 21,429
CL-CMM-CI2020-web-1620x340p

สินเชื่อ

ที่ให้บริการผู้ประกอบการธุรกิจผลิต-จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง หรือให้บริการเช่าเครื่องจักรก่อสร้าง หรือผู้รับเหมาก่อสร้าง

วงเงินหลากหลาย ตอบรับทุกความต้องการ

มิติใหม่ของการให้บริการสินเชื่อเพื่อเครื่องจักรและวัสดุก่อสร้างที่ ยืดหยุ่นครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นวงเงินกู้ วงเงินเช่าซื้อ และวงเงินลิสซิ่ง เพื่อใช้ในการผลิต/จำหน่ายวัสดุ และเครื่องจักรก่อสร้าง วงเงินหนังสือค้ำประกันเพื่อใช้ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

บริการสินเชื่อ/ประเภทวงเงิน

 • วงเงินเช่าซื้อรถเฮี๊ยบ รถโม่ผสมคอนกรีต รถขุด รถบด รถตัก รถเครน รถบรรทุกสิบล้อ รถหัวลากพร้อมหางพ่วงและส่วนควบ เพื่อใช้ในกิจการก่อสร้าง
 • สินเชื่อเพื่อขยายโรงงาน (ซื้อที่ดิน สร้างโรงงาน สำนักงาน)
 • ซื้อเครื่องจักรใช้ในงานก่อสร้าง เช่น เครนโรงงาน (ลิสซิ่ง เงินกู้ระยะยาว)
 • เงินทุนหมุนเวียน (มีหลักประกัน)
 • เงินกู้ระยะยาวเพื่อการลงทุน
 • สินเชื่อเพื่อขยายโรงงานผลิตแผ่นพื้นสำเร็จรูป (Precast) โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต (ซื้อที่ดิน สร้างโรงงาน สำนักงาน)
 • หนังสือค้ำประกันที่ใช้ในโครงการรับเหมาก่อสร้าง เช่น หนังสือค้ำประกันการประมูลงาน ค้ำประกันสัญญา ค้ำประกันเงินรับล่วงหน้า และ ค้ำประกันผลงาน เป็นต้น

เอกสารประกอบการพิจารณา

นิติบุคคล

 1. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
 2. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท/ห้างฯ (ไม่เกิน 3 เดือน) รายชื่อผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ สำเนา บอจ.3 (หนังสือรับรองตราประทับ)
 3. สำเนา Statement การเดินบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน
 4. สำเนา ภ.พ. 30 ย้อนหลัง 6 เดือน
 5. งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี

หมายเหตุ: โปรดรับรองสำเนาถูกต้องทุกชุด

FAQ

(?)สินเชื่อ เพื่อเครื่องจักรและวัสดุก่อสร้าง คืออะไร

เป็นสินเชื่อที่ให้บริการผู้ประกอบการธุรกิจ ผลิตและจำหน่าย วัสดุก่อสร้าง ค้าหรือ ให้บริการเช่าเครื่องจักรก่อสร้าง หรือ ผู้รับเหมาก่อสร้าง

(?)สินเชื่อเพื่อเครื่องจักรและวัสดุก่อสร้าง มีจุดเด่นอย่างไรบ้าง

มีวงเงินที่หลากหลาย ตอบรับทุกความต้องการ วงเงินที่ให้บริการได้แก่

 1. วงเงินกู้ระยะยาวเพื่อก่อสร้างหรือขยายโรงงาน หรือ Re-Finance
 2. วงเงินเช่าซื้อ ลิสซิ่ง เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง
 3. เงินทุนหมุนเวียน
 4. สินเชื่อเพื่อการค้ำประกันต่างๆได้อีกด้วย เช่น การค้ำประกันการใช้ระบบสาธารณูปโภค การซื้อวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น

(?)สินเชื่อเพื่อเครื่องจักรและวัสดุก่อสร้าง วงเงินเช่าซื้อ/ลิสซิ่ง เครื่องจักร มีเงื่อนไขอย่างไร

เงินดาวน์ 10-30%* ขึ้นอยู่กับ brand และ liquidity ของเครื่องจักรอุปกรณ์ก่อสร้างระยะเวลากู้สูงสุด 4 ปี*

*ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร

โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง