เงินฝาก

เงินฝาก

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

KKP SMART CORPORATE
ยิ่งฝากมาก ยิ่งได้มาก
สนใจผลิตภัณฑ์
KKP Current Plus สำหรับธุรกิจ
บัญชีกระแสรายวันพิเศษ ปันดอกเบี้ยให้ เพิ่มกำไรในธุรกิจคุณ
KKP SMART CORPORATE
ยิ่งฝากมาก ยิ่งได้มาก
KKP Current Plus สำหรับธุรกิจ
บัญชีกระแสรายวันพิเศษ ปันดอกเบี้ยให้ เพิ่มกำไรในธุรกิจคุณ
บัญชีเงินฝากกระแสรายวันทั่วไป ลูกค้าธุรกิจ
บัญชีกระแสรายวันทั่วไป เพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP SMART SETTLEMENT สำหรับธุรกิจ
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP SMART SETTLEMENT สำหรับธุรกิจ
KKP SMART SAVINGS สำหรับธุรกิจ
ออมทรัพย์ รับดอกเบี้ยสูง ไม่จำกัดวงเงินถอน
เงินฝากประจำพิเศษ 4 เดือน สำหรับธุรกิจ
อีกทางเลือกของธุรกิจ พักเงินให้เติบโต
เงินฝากประจำพิเศษ 7 เดือน สำหรับธุรกิจ
เงินฝากประจำพิเศษ 7 เดือน สำหรับธุรกิจ
เงินฝากประจำพิเศษ 11 เดือน สำหรับธุรกิจ ดอกเบี้ยสูง 1.60% ต่อปี
อีกทางเลือกของธุรกิจ พักเงินให้เติบโต