เงินฝาก

เงินฝาก

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

KKP Smart Corporate
ยิ่งฝากมาก ยิ่งได้มาก
สนใจผลิตภัณฑ์
เงินฝากประจำพิเศษ 5 เดือน
รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
KKP Smart Corporate
ยิ่งฝากมาก ยิ่งได้มาก
เงินฝากประจำพิเศษ 5 เดือน
รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
KKP Current Plus สำหรับธุรกิจ
บัญชีกระแสรายวันพิเศษ ปันดอกเบี้ยให้ เพิ่มกำไรในธุรกิจคุณ
บัญชีเงินฝากกระแสรายวันทั่วไป ลูกค้าธุรกิจ
บัญชีกระแสรายวันทั่วไป เพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ
KKP SMART SAVINGS สำหรับธุรกิจ
ออมทรัพย์ รับดอกเบี้ยสูง ไม่จำกัดวงเงินถอน