เงินฝาก

เงินฝาก

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

KKP Smart Corporate
ยิ่งฝากมาก ยิ่งได้มาก
สนใจผลิตภัณฑ์
บัญชีเงินฝากกระแสรายวันทั่วไป ลูกค้าธุรกิจ
บัญชีกระแสรายวันทั่วไป เพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ
KKP Smart Corporate
ยิ่งฝากมาก ยิ่งได้มาก
บัญชีเงินฝากกระแสรายวันทั่วไป ลูกค้าธุรกิจ
บัญชีกระแสรายวันทั่วไป เพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ
KKP Current Plus สำหรับธุรกิจ
บัญชีกระแสรายวันพิเศษ ปันดอกเบี้ยให้ เพิ่มกำไรในธุรกิจคุณ
KKP Smart Savings สำหรับธุรกิจ
ออมทรัพย์ รับดอกเบี้ยสูง ไม่จำกัดวงเงินถอน
เงินฝากประจำพิเศษ 5 เดือน
รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด