8. ic_ออมทรัพย์

บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

KKP FCD SMART SETTLEMENT

บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

(KKP FCD SMART SETTLEMENT)

  • 12 ก.ย. 2566
  • 139
KKP_FCDSS_1620x540
KKP_FCDSS_628x443

บัญชีเงินฝาก KKP FCDSS

ลงทุนง่าย สะดวก แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ Real-time

ไม่มีขั้นต่ำ และ ไม่มีค่าธรรมเนียม*

บริการเงินฝากครอบคลุมถึง 7 สกุลเงิน (USD, GBP, EUR, SGD, HKD, CHF, CNY)

*แต่ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมที่เกิดจากธนาคารตัวแทนในต่างประเทศเรียกเก็บ

พิเศษ **รับเพิ่ม ดอกเบี้ยโบนัส (จากอัตราดอกเบี้ยปกติ) สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภทออมทรัพย์ KKP FCD Smart Settlement สกุลเงิน USD ภายใน 13 ก.ย. 66 - 30 มิ.ย. 67 เท่านั้น รายละเอียด ดังนี้

Picture2_12093222

สนใจผลิตภัณฑ์ธนาคาร กรุณากรอกข้อมูล

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555

เงื่อนไขสำหรับการเปิดบัญชี

  • ให้บริการเฉพาะสกุลเงิน USD, EUR, GBP, HKD, SGD, CHF, CNY
  • ให้บริการเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ นิติบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ สถาบันผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศซึ่งเปิดบัญชีเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ สมัครใช้บริการการลงทุนผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศและ/หรือทำธุรกรรมอื่นใด (“บัญชีหลักทรัพย์”) กับบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (“บล.เกียรตินาคินภัทร”) และใช้บัญชีนี้เป็นบัญชีสำหรับหักเงินโดยอัตโนมัติตามคำสั่งของ บล.เกียรตินาคินภัทรเท่านั้น
  • ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้ โดยชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับเจ้าของบัญชีหลักทรัพย์กับ บล.เกียรตินาคินภัทร เท่านั้น
  • ไม่จำกัดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี และไม่จำกัดจำนวนเงินฝากสูงสุด
  • ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 2 ครั้ง ณ วันสิ้นเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี
  • ในกรณีที่ผู้ฝาก (ก) ไม่มียอดเงินคงเหลือและไม่ใช้ หรือ ยกเลิกการใช้บัญชีเป็นบัญชีสำหรับหักเงินอัตโนมัติตามคำสั่งของ บล.เกียรตินาคินภัทร และยกเลิกการใช้บริการการลงทุนผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ หรือ (ข) ไม่ดำเนินการเปิดบัญชีหลักทรัพย์ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่เปิดบัญชีกับธนาคาร หรือ ยกเลิกการเปิดบัญชีหลักทรัพย์ หรือ ปิดบัญชีหลักทรัพย์กับ บล.เกียรตินาคินภัทร หรือ (ค) ถูกปฏิเสธ การขอเปิดบัญชีหลักทรัพย์ หรือ ถูกปิดบัญชีหลักทรัพย์กับ บล.เกียรตินาคินภัทร ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการปิดบัญชี โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการปิดบัญชี
  • ธนาคารจะคำนวณและหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝากตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสม

*สกุลเงินอื่นอ้างอิงตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศเพิ่มเติมได้จาก https://bank.kkpfg.com (ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ซึ่งลูกค้าสามารถศึกษารายละเอียดของอัตราดอกเบี้ยล่าสุดได้ที่เวปไซด์ของธนาคาร)
บทความที่เกี่ยวข้อง
// >>>>> script send Product_Page to SLM // <<<<< script send Product_Page to SLM