ic_ช่องทางการชำระเงิน

บริการผู้ปฏิบัติการจัดการกองทุน (Fund Administration)

บริการผู้ปฏิบัติการจัดการกองทุน

บริการผู้ปฏิบัติการจัดการกองทุน (Fund Administration)
  • 10 ก.ค. 2564
  • 2,524
บริการธุรกิจหลักทรัพย์_06
บริการธุรกิจหลักทรัพย์_06_628x443
บริการงานด้านปฎิบัติการจัดการกองทุน ในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการงานด้านปฎิบัติการ งานด้านบัญชีกองทุน การติดตามสิทธิประโยชน์กองทุน การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และการจัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ตกลงกัน และการให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติการซึ่งไม่ใช่งานการตัดสินใจในการบริหาร การจัดการ รวมทั้งนโยบายการลงทุน

ประโยชน์ของบริการ
  • ลดความยุ่งยากในการทำเอกสารและเป็นการ outsource งาน operations เพื่อให้บริษัทมีความคล่องตัว และสะดวกสบายมากขึ้น
  • มีรายงานที่เป็นมาตรฐาน และมีระบบที่ทันสมัยในการจัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของกองทุน
  • จัดทำรายงานตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และธนาคารแห่งประเทศไทยตามที่ตกลงกัน
# อื่นๆ ที่น่าสนใจ
โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง