ic_ประกันชีวิตแบบอินเวสลิงค์

ประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์ เคเคพีเจน เวลท์ โพรเทค ลิงค์

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตรูปแบบใหม่ที่รวมเอาข้อดีของประกันชีวิต และกองทุนรวมมาไว้ด้วยกันเพื่อให้ประโยชน์ที่มากกว่า

ประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์ เคเคพีเจน เวลท์ โพรเทค ลิงค์
 • 27 เม.ย. 2564
 • 8,183
Web_AW_KKPGEN_1620x540
Web_AW_KKPGEN_628x443

ประกันชีวิตควบการลงทุน

แบบเวลท์ โพรเทค ลิงค์

จ่ายเบี้ยเพียง 3 ปี ให้ความคุ้มครองชีวิตสูงถึง 5 เท่า* (ขึ้นอยู่กับอายุของผู้เอาประกันภัย ณ ปีกรมธรรม์ที่เสียชีวิต)

โอกาสในการรับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นในระยะยาวกับหลากหลายกองทุนรวมชั้นนำ ให้คุณมั่นใจกับเงินลงทุนที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพของผู้จัดการกองทุน

อิสระในการเลือกลงทุนในกองทุนที่คุณสนใจ มีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนและจัดสัดส่วนการถือครองหน่วยลงทุนได้ตามจังหวะการลงทุนที่คุณเห็นว่าเหมาะสม

สามารถเพิ่มการลงทุนหรือถอนเงินบางส่วนจากกรมธรรม์ได้**

สับเปลี่ยนกองทุนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

*ของเบี้ยประกันภัยหลักรายปีสำหรับการเสียชีวิตทุกกรณี ตามเงื่อนแบบประกันภัยที่กำหนด

**ไม่เสียค่าธรรมเนียมการถอนเงินหลังจากปีกรมธรรม์ที่ 3

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555

เงื่อนไขเกี่ยวกับการรับประกันภัย

ระยะเวลาเอาประกันภัย: กรมธรรม์ครบกำหนดสัญญา เมื่อผู้เอาประกันภัยอายุ 99 ปี หรือตราบที่มีมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพียงพอสาหรับหักค่าธรรมเนียมกรมธรรม์

อายุรับประกันภัย: 1 เดือน 70 ปี

การพิจารณาอนุมัติการรับประกันภัย: เป็นไปตามกฎเกณฑ์ปกติของบริษัทฯ

การซื้อสัญญาเพิ่มเติม: ไม่สามารถซื้อเพิ่มเติมได้

หมายเหตุ / คำเตือน

คำเตือน: 

 1. การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้ขอเอาประกันภัย ธนาคารเป็นเพียงช่องทางการรับชำระเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น
 2. ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจในเอกสารประกอบการเสนอขาย และหนังสือชี้ชวนของกองทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน
 3. ผู้ขอเอาประกันภัยควรพิจารณาถึงความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัย เนื่องจากกรมธรรม์นี้เหมาะสำหรับการออมเงินระยะยาว มีค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์ ซึ่งอาจมีผลให้มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ และมูลค่าจากการถอนเงินจากกรมธรรม์ มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดจากตารางค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์
 4. การลงทุนในหน่วยลงทุนตามรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ขอเอาประกันภัยอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินที่ได้ลงทุนไป
 5. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ขอเอาประกันภัยอาจได้รับเงินคืนมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าเบี้ยประกันภัยที่ถูกจัดสรรเข้ากองทุนรวม โดยหากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมมีกาไร ผู้ขอเอาประกันภัยก็จะได้รับผลตอบแทนสูง แต่หากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมขาดทุน ผู้ขอเอาประกันภัยจะได้รับผลตอบแทนต่ำ หรือบางกรณีอาจขาดทุน กล่าวคือ ไม่ได้รับเงินส่วนลงทุนคืนเต็มจำนวน ทั้งนี้ กรมธรรม์นี้ไม่มีการรับประกันเงินส่วนลงทุน
 6. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการ
 7. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการ ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม และจะไม่สามารถนำทรัพย์สินของกองทุนรวมไปใช้ประโยชน์เพื่อชำระหนี้ของตนเอง
 8. กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน จำนวนหน่วยลงทุนจะมีจำนวนลดลงตามค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ที่มีการหักชำระในระหว่างสัญญาซึ่งอาจทำให้มูลค่าบัญชีกรมธรรม์มีจานวนลดลงอันเป็นเหตุให้กรมธรรม์ขาดอายุได้ ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมกรมธรรม์จะขึ้นอยู่กับเพศและอายุของผู้ขอเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้น
 9. ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
 10. ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

ช่องทางการร้องเรียนของผู้ขอเอาประกันภัย สามารถร้องเรียนได้ที่หน่วยงานดังต่อไปนี้ 

 1. ส่งจดหมาย หรือ e-mail มาที่หน่วยรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์บริการลูกค้าเจนเนอราลี่ (Customer Care Center) 02 612 9888 e-mail : info@generali.co.th เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้น 16 ยูนิต 1602-1605 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 2. สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(สำนักงาน คปภ.)
 3. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) Help Center โทร. 02 263 6000 หรือ www.sec.or.th
 4. คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ธนาคารแห่งประเทศไทย) โทร. 1213 หรือ www.1213.or.th

ช่องทางการชำระเบี้ยประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัย
บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอเอาประกันภัยโดยสามารถชำระเบี้ยประกันภัยได้ตามช่องทางและวิธีการ ดังต่อไปนี้ชำระเป็น เงินสด / เช็ค (ไม่รับเช็คลงวันที่ล่วงหน้า) และ แคชเชียร์เช็ค โดยให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือ นำฝากเช็คเข้าบัญชีธนาคารตามที่ระบุ ดังนี้ 

ธนาคาร

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

สาขาอโศก

00031300000070

พิจารณารับประกันชีวิตโดยบริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: 

 1. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้เสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
 2. การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 3. แบบประกันภัยนี้มีชื่อทางการว่า ยูนิต ลิงค์ 2 ชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด 3 ปี
 4. ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ในการนำส่งเบี้ยประกันภัย การที่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น
# อื่นๆ ที่น่าสนใจ
โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง