event

Event Calendar

รับข่าวสารเพื่อเข้าร่วมสัมมนาเพื่อสร้างศักยภาพทางการเงินและการลงทุน

Always-on activity-banner480x315

หัวข้อสัมมนา
1.
ผู้ที่เริ่มลงทุนและมองหาผลตอบแทนที่มากกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก

  • สร้างเงินล้านไม่ยากอย่างที่คิด เริ่มวางแผนการออม และลงทุนเบื้องต้น
  • มือใหม่เริ่มต้นลงทุนผ่านกองทุนรวม เลือกกองทุนอย่างไรให้เหมาะกับตัวเอง
  • ลงทุน SSF/RMF ได้ 3 ต่อ ที่ช่วยคุณวางแผนการลงทุน วางแผนภาษี และวางแผนเกษียณ
  • เจาะลึก Provident Fund รู้จักวางแผนการลงทุน สร้างผลตอบแทนจากสวัสดิการ

2.ผู้ที่เคยลงทุนในกองทุนรวม หุ้นกู้ หรือหุ้น ตั้งแต่ 1-3 ปี

  • วางแผนการลงทุนดี มีชัยไปกว่าครึ่ง รู้จักการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ และเทคนิคการลงทุนแบบ Asset Allocation

3.ผู้ที่เคยลงทุนสินทรัพย์ที่ซับซ้อน เช่น ตราสารอนุพันธ์, กองทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป

  • เพิ่มโอกาสการลงทุนในต่างประเทศ การทำ Asset Allocation เพื่อกระจายการลงทุนไปต่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทน