ic_สินเชื่อบุคคล

รับเงิน ลุ้นทอง

มอบโชคลุ้นทองคำและของรางวัลอื่นๆ รวม 100 รางวัล

รับเงิน ลุ้นทอง
 • 23 ก.ย. 2564
 • 102,286
รับเงิน-ลุ้นทอง_1620_01

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555

ข้อกำหนดและเงื่อนไขแคมเปญ

 1. การรับสิทธิ์ร่วมชิงรางวัล 
  • สำหรับผลิตภัณฑ์บัตรกดเงินสด KKP CASH CARD
   • เมื่อมียอดใช้จ่าย / เบิกถอนเงินสด ผ่านบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD (ผ่านการเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM และ/หรือ การรูดซื้อสินค้าผ่านเครื่อง EDC ของร้านค้าในเครือข่าย UnionPay) (“ยอดใช้บริการ”) โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มียอดใช้บริการ ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปต่อครั้ง จะได้รับสิทธิในการลุ้นรางวัล 1 สิทธิ์
   • พิเศษ รับเพิ่มอีก 1 สิทธิ์ ( รวมเป็น 2 สิทธิ์) สำหรับลูกค้าใหม่ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคลบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565 – 31 กรกฎาคม 2565
  • สำหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล KKP PERSONAL LOAN เมื่อสมัครผ่านช่องทางออนไลน์และได้รับโอนยอดวงเงินเบิกถอนสินเชื่อส่วนบุคคล KKP PERSONAL LOAN ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2565 - 15 สิงหาคม 2565 จะได้รับสิทธิในการลุ้นรางวัล 1 สิทธิ์ 
 2. ผู้ที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม จะต้องเป็นลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคลที่ใช้ผลิตภัณฑ์บัตรกดเงินสด KKP CASH CARD หรือสินเชื่อส่วนบุคคล KKP PERSONAL LOAN ที่มีสถานะบัญชีปกติ ณ วันรับรางวัล และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 1.
 3. เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดแล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ SMS แจ้งจำนวนสิทธิ์ ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ระบุในใบคำขอสินเชื่อที่ให้ไว้แก่ธนาคาร โดยจำนวนสิทธิ์ดังกล่าวสามารถใช้ลุ้นรางวัลภายในรอบที่กำหนดเท่านั้น
 4. กำหนดเวลาร่วมกิจกรรมและวันที่ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล
  • รอบที่ 1 ระยะเวลาที่มีสิทธิรับสิทธิในการลุ้นรางวัลรอบนั้นๆ 15 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 กำหนดการส่ง SMS แจ้งจำนวนสิทธิ์ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 วันที่จับรางวัลและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล 16 มิถุนายน 2565
  • รอบที่ 2 ระยะเวลาที่มีสิทธิรับสิทธิในการลุ้นรางวัลรอบนั้นๆ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 กำหนดการส่ง SMS แจ้งจำนวนสิทธิ์ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2565 วันที่จับรางวัลและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล 16 กันยายน 2565
 5. รายละเอียดรางวัลต่อรอบการลุ้นรางวัล
  • รางวัลที่ 1 ทองคำแท่ง หนัก 1 บาท มูลค่า 29,050 บาท จำนวนรวม 5 รางวัล
  • รางวัลที่ 2 แผ่นทองคำแท่ง หนัก?1?สลึง มูลค่า 7,412 บาท จำนวนรวม 10 รางวัล
  • รางวัลที่ 3 กระเป๋าล้อลาก ขนาด?20?นิ้ว มูลค่ารางวัลละ 4,900 บาท จำนวนรวม 35 รางวัล 

เงื่อนไขการเข้ารับรางวัล

 1. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ในการร่วมกิจกรรมและของรางวัล โดยแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านทาง เว็บไซต์ https://bank.kkpfg.com
 2. ธนาคาร จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านทางเว็บไซต์ https://bank.kkpfg.com โดยผู้รับรางวัลจะได้รับการแจ้งผลรางวัลทาง SMS และจะได้รับการติดต่อจากธนาคาร เพื่อเข้ารับรางวัลตามกำหนดเวลาดังนี้
  • รอบที่ 1 ระยะเวลาที่จะได้รับการติดต่อจากธนาคาร ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2565 กำหนดการรับรางวัล ณ ที่ทำการธนาคาร ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2565
  • รอบที่ 2 ระยะเวลาที่จะได้รับการติดต่อจากธนาคาร ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2565 กำหนดการรับรางวัล ณ ที่ทำการธนาคาร ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565
  • กรณีที่ธนาคาร ไม่สามารถติดต่อผู้ได้รับรางวัลได้ และไม่ได้รับการติดต่อกลับ และ/หรือไม่ได้มีการเข้ารับรางวัลจากผู้รับรางวัลภายในกำหนดการรับรางวัลข้างต้น ธนาคารถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์และไม่ประสงค์จะรับรางวัลอีกต่อไป
 3. การเข้ารับรางวัล
  • สำหรับรางวัลที่ 1-2 ผู้ได้รับรางวัลที่ได้รับการติดต่อยืนยันจากธนาคารแล้ว จะต้องมารับรางวัลที่ธนาคารเกียรตินาคินภัทร สำนักงานใหญ่ เลขที่ตั้ง 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ในวันทำการ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 11.30 น.และ เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. พร้อมนำหลักฐาน ดังนี้มาแสดง
   • กรณีมารับด้วยตนเอง : บัตรประจำตัวประชาชน และ SMS ที่ได้รับแจ้งจากธนาคารมาเป็นหลักฐานในการรับรางวัล
   • กรณีมอบอำนาจ : หนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ได้รับรางวัล และ SMS ที่ได้รับแจ้งจากธนาคารมาเป็นหลักฐานในการรับรางวัล
  • สำหรับรางวัลที่ 3 ธนาคารจะจัดส่งไปยังผู้รับรางวัลตามที่อยู่เพื่อการติดต่อที่ระบุในใบคำขอสินเชื่อที่ให้ไว้แก่กับธนาคาร ภายใน 60 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล
 4. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยมีมูลค่าสูงกว่าหรือเท่ากับของรางวัลตามที่ประกาศไว้ 
 5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ จำกัดรางวัลสูงสุด 1 รางวัลต่อหมายเลขบัญชีตลอดรายการ 
 6. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้ และผู้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์การได้รับของรางวัลให้แก่บุคคลอื่น
 7. ธนาคารฯ มีสิทธิ์จับรายชื่อผู้ได้รับรางวัลสำรองไว้สำหรับกรณีที่ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล และ/ หรือ ผู้ได้รับรางวัลต้องถูกตัดสิทธิ์จากการรับรางวัลเนื่องจาก มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามกติกา และเงื่อนไขของการจับรางวัลที่กำหนดไว้
 8. พนักงานธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทในเครือ บริษัทโฆษณาที่ เกี่ยวข้อง คณะกรรมการดำเนินรายการ และครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมในรายการนี้
 9. ค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากมูลค่าสิ่งของรางวัลที่ได้รับ ผู้โชคดี จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
 10. ผู้ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้ชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ร้อยละ 5 ของมูลค่าของรางวัล 
 11. ธนาคารไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพของของรางวัล การรับประกันคุณภาพของของรางวัลจะเป็นไปตามที่ผู้ผลิต ผู้ขาย และผู้ให้บริการนั้น ๆ กำหนด 
 12. ในกรณีมีข้อพิพาท หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับกติกาหรือเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมและการรับรางวัล คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด 

คุณสมบัติและเอกสารการขอบริการ

ผู้มีรายได้ประจำ

 1. สัญชาติไทย อายุ 20 - 60 ปี
 2. มีรายได้ประจำรวมต่อเดือนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
 3. รายได้รวมต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน จะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
 4. รายได้รวมตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป จะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป
 5. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 2. สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองรายได้ (สำหรับผู้มีรายได้ประจำ)
 3. สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน

 

วงเงินบัตรกดเงินสด

ธนาคารได้ทำการกำหนดวงเงินสูงสุดในการทำธุรกรรมต่างๆ ของบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD ต่อวัน ดังนี้

ประเภทบัตร

วงเงินสูงสุด

เบิกถอนเงินวงสดผ่านตู้ ATM

100,000 บาท

ชำระค่าสินค้า/บริการ 

100,000 บาท

ชำระค่าสินค้า/บริการ ผ่านออนไลน์

100,000 บาท


* หมายเหตุ : การเบิกใช้สินเชื่อทุกช่องทาง ต้องรวมกันไม่เกินวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ
# อื่นๆ ที่น่าสนใจ
โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง