ข่าวและกิจกรรม

มาตรการช่วยเหลือ ลูกค้าสินเชื่อ SME และรายย่อย

  • 16 ก.ค. 2564
  • 86,462
มาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อ SME และรายย่อย จากผลกระทบโควิด-19 เพิ่มเติม ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

ธนาคารเกียรตินาคินภัทรห่วงใย และขอร่วมบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าสินเชื่อ SME และรายย่อย ทั้งนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการตามมาตรการควบคุมฯ ของทางการ

ธนาคารจึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือ ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย ด้วยการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 2 เดือน โดยธนาคารพร้อมพิจารณาให้ความช่วยเหลือให้สอดคล้องกับข้อจำกัดและผลกระทบของลูกค้าเป็นรายกรณี ตามสัญญาหรือข้อตกลงฉบับใหม่ระหว่างลูกค้าและธนาคาร

สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อยื่นความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ ได้ที่สาขาของธนาคารทั่วประเทศ หรือ KKP Contact Center หมายเลข 02 165 5555 เวลา 7.00-20.00 ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฏาคม ถึง 15 สิงหาคม 2564

ธนาคารขอยืนยันว่าธนาคารจะดำเนินการเต็มศักยภาพ เพื่อสนับสนุนการบรรเทาทุกข์ให้แก่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อันยากลำบากนี้และตอบแทนความไว้วางใจที่ท่านมีให้แก่ธนาคารเสมอมา

*หมายเหตุ:
  • สินเชื่อ SME และ รายย่อย หมายรวมถึง สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์, สินเชื่อบุคคล, สินเชื่อบ้านและสินเชื่อเอสเอ็มอีรายย่อย
  • ระหว่างการพิจารณาอนุมัติ โปรดดำเนินการชำระค่างวดตามสัญญาเดิม เพื่อรักษาสถานะของบัญชี จนกว่าจะได้รับแจ้งผลการอนุมัติจากธนาคาร
  • ลูกค้าจะต้องไม่มีสถานะเป็น NPL ณ วันที่ขอเข้าร่วมมาตรการ และ สามารถพิสูจน์ว่าได้รับผลกระทบจากคำสั่ง ศบค. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ธนาคารกำหนด
  • การพิจารณาอนุมัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด 
# อื่นๆที่น่าสนใจ