ข่าวและกิจกรรม

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อรายย่อย จากผลกระทบโควิด-19

 • 16 ส.ค. 2564
 • 31,005
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่ส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวัน การประกอบธุรกิจและเศรษฐกิจในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง ธนาคารเกียรตินาคินภัทรตระหนักถึงความเดือดร้อนของลูกค้าทุกท่านที่ต้องแบกรับภาระทางการเงินหลายรูปแบบท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ยังจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นตัว ภายใต้นโยบายการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ระยะที่ 3 ของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารจึงขอร่วมบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าสินเชื่อรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ผ่านมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับข้อจำกัดและผลกระทบของลูกค้าแต่ละรายตามข้อตกลงฉบับใหม่ระหว่างลูกค้าและธนาคาร เช่น
 1. การลดค่างวดโดยขยายระยะเวลาผ่อนชำระหนี้
 2. การพักชำระค่างวด
 3. การให้ความช่วยเหลืออื่น ๆ เพิ่มเติม ตามข้อกำหนดของแต่ละผลิตภัณฑ์
สำหรับลูกค้าที่สนใจ สามารถลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร หรือติดต่อสาขาของธนาคารทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ธันวาคม 2564 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KKP Contact Center หมายเลข 02 165 5555 เวลา 7.00-20.00 น. ทุกวัน ธนาคารขอยืนยันว่าธนาคารจะดำเนินการเต็มศักยภาพ เพื่อสนับสนุนการบรรเทาทุกข์ให้แก่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อันยากลำบากนี้ และตอบแทนความไว้วางใจที่ท่านมีให้แก่ธนาคารเสมอมา

*หมายเหตุ:
 • ระหว่างการพิจารณาอนุมัติ โปรดดำเนินการชำระค่างวดตามสัญญาเดิม เพื่อรักษาสถานะของบัญชี จนกว่าจะได้รับแจ้งผลการอนุมัติจากธนาคาร
 • ลูกค้าจะต้องไม่มีสถานะเป็น NPL ณ วันที่ขอเข้าร่วมมาตรการ
 • การพิจารณาอนุมัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
มาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อ SME และสินเชื่อรายย่อย จากผลกระทบโควิด-19 เพิ่มเติม ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

ธนาคารเกียรตินาคินภัทรห่วงใย และขอร่วมบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าสินเชื่อ SME และสินเชื่อรายย่อย ทั้งนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการตามมาตรการควบคุมฯ ของทางการ

ธนาคารจึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือ ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย ด้วยการพักชำระค่างวด 2 เดือน โดยธนาคารพร้อมพิจารณาให้ความช่วยเหลือให้สอดคล้องกับข้อจำกัดและผลกระทบของลูกค้าเป็นรายกรณี ตามสัญญาหรือข้อตกลงฉบับใหม่ระหว่างลูกค้าและธนาคาร

สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อยื่นความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือผ่านทางเว็บไซต์ และที่สาขาของธนาคารทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฏาคม ถึง 15 สิงหาคม 2564 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KKP Contact Center หมายเลข 02 165 5555 เวลา 7.00-20.00 น. ทุกวัน 

ธนาคารขอยืนยันว่าธนาคารจะดำเนินการเต็มศักยภาพ เพื่อสนับสนุนการบรรเทาทุกข์ให้แก่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อันยากลำบากนี้และตอบแทนความไว้วางใจที่ท่านมีให้แก่ธนาคารเสมอมา

*หมายเหตุ:
 • สินเชื่อรายย่อย หมายรวมถึง สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์, สินเชื่อบุคคล, สินเชื่อบ้านและสินเชื่อเอสเอ็มอีรายย่อย
 • ระหว่างการพิจารณาอนุมัติ โปรดดำเนินการชำระค่างวดตามสัญญาเดิม เพื่อรักษาสถานะของบัญชี จนกว่าจะได้รับแจ้งผลการอนุมัติจากธนาคาร
 • ลูกค้าจะต้องไม่มีสถานะเป็น NPL ณ วันที่ขอเข้าร่วมมาตรการ และ สามารถพิสูจน์ว่าได้รับผลกระทบจากคำสั่ง ศบค. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ธนาคารกำหนด
 • การพักชำระค่างวด จะมีดอกเบี้ยระหว่างพักชำระหนี้
 • การพิจารณาอนุมัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
# อื่นๆที่น่าสนใจ