ic_ข่าว

ข่าวและกิจกรรม

ประกาศธนาคาร

  • 8 มี.ค. 2565
  • 401
MicrosoftTeams-image (79)

การให้ความสำคัญและส่งเสริมเรื่องธรรมาภิบาลในการขายผลิตภัณฑ์และการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct)

ตลอดระยะเวลาดำเนินกิจการที่ผ่านมา ธนาคารเกียรตินาคินภัทรให้ความสำคัญและส่งเสริมเรื่องธรรมาภิบาลในการขายผลิตภัณฑ์และการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct)  ซึ่งธนาคารได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ธนาคารให้ความสำคัญกับการขายผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และไม่มีนโยบายที่ขัดต่อหลักธรรมาภิบาล นั่นคือ

• ธนาคารไม่มีนโยบายกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (KPI) ที่เน้นไปที่ปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย หรือกดดันพนักงานจนนำไปสู่การขายที่ขาดคุณภาพ และขาดความรับผิดชอบต่อลูกค้า 
• ธนาคารไม่มีนโยบายในลักษณะที่เป็นการบังคับให้ลูกค้าทำประกันภัยกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจง 
• ธนาคารไม่มีนโยบายขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยพ่วงกับสินค้าและบริการอื่นๆ หรือใช้เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาสินเชื่อ 

ทั้งนี้ ธนาคารมีความตั้งใจที่จะดูแลและควบคุมคุณภาพการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน ไปพร้อมๆ กับการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า โดยธนาคารหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารจะเป็นที่พอใจของลูกค้าทุกท่าน 

หากลูกค้าท่านใดพบว่า พนักงานของธนาคารละเลยต่อหลักธรรมาภิบาลหรือให้บริการอย่างไม่เป็นธรรม กรุณาแจ้งมายังธนาคารได้ที่เบอร์ 02 165 5555 เพื่อที่ธนาคารจะได้ดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

# อื่นๆที่น่าสนใจ