ประกันสุขภาพ เคเคพีเจน เวลเนส

หมดกังวลกับค่ารักษาพยาบาล กับประกันสุขภาพจ่ายตามจริง

ประกันสุขภาพ เคเคพีเจน เวลเนส
 • 16 ก.พ. 2561
 • 6,185

ประกันสุขภาพ

จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง สูงสุด 250,000 บาท

ไม่ต้องสำรองจ่าย มีโรงพยาบาลในเครือกว่า 400 แห่ง*

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ (เพียงตอบคำถามสุขภาพ)

ใช้ลดหย่อนภาษีได้ เมื่อซื้อประกันสุขภาพให้คุณพ่อคุณแม่**

ไม่เคลมมีส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย สูงสุด 15%***

*ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ และการพิจารณาของบริษัทฯ
**เป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
***กรณีประวัติดีตามเงื่อนไขที่กรมธรรม์ประกันภัยกำหนด

ความคุ้มครอง

250,000 บาท

ไม่เคลมรับ

ส่วนลดเบี้ยประกัน สูงสุด 15%

แผนความคุ้มครอง

Health-Box-Ver5-OL_23022017

เงื่อนไขการรับประกันภัย

อายุรับประกันภัย:

 • 16-65 ปี และในกรณีต่ออายุ 66 - 70 ปี
 • สัญชาติไทยเท่านั้น
 • ซื้อได้สูงสุดท่านละไม่เกิน กรมธรรม์
Health-Box-Ver5 2-OL_23022017

***เบี้ยประกันรายปี รวมอากรแสตมป์และภาษีแล้ว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

 1. มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งผิดปกติ หรือ พิการ หรือ มีโรคประจำตัว
 2. ปัจจุบันอาศัยหรือปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส)
 3. ปัจจุบันประกอบอาชีพ ทหาร / ตำรวจ (ยศต่ำกว่าสัญญาบัตร) / ทหาร, ตำรวจ (ทำงานแนวชายแดน) / คนงานทำนา, ทำไร่, ทำสวน / พนักงานขับรถบรรทุก / ขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง, ส่งเอกสาร / ช่างซ่อม, ช่างไฟฟ้า, ช่างอื่นๆ / พนักงานโรงงานเกี่ยวกับสารเคมี / คนงานก่อสร้างผู้ใช้แรงงานอื่นๆ / ทำงานที่ต้องปีนเสา, อาคารสูง / ชาวประมง, กัปตันเรือ / นักมวย, นักฟุตบอลนักยิงปืน, แข่งรถ / นักกีฬาม้าแข่ง,  ทางน้ำ, ทางอากาศ / พนักงานโรงงานในฝ่ายผลิต / ยามพกพาอาวุธ (ประจำที่ / ประจำรถ) / นักกายกรรมนักแสดงผาดโผน / พนักงานดับเพลิง / เก็บกวาดขยะ

กรณีที่ผู้สมัครซื้อกรมธรรม์แล้วและบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่าคุณสมบัติไม่ตรงตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือมีลักษณะตรงกับข้อยกเว้นที่บริษัทฯ ไม่รับประกันภัย บริษัทฯ จะยกเลิกกรมธรรม์และคืนค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระไว้เต็มจำนวน


ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง

 1. การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 2. การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อหรือต้อกระจก การตัดทอนซิลหรือดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 3. การบาดเจ็บ / การเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) / โรคเรื้อรังที่เป็นมาก่อนเอาประกันภัย และยังรักษาไม่หายก่อนวันที่กรรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
 4. การรักษาที่ไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์

คำเตือน: 

 1. ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงไม่ปกปิดหรือแถลงข้อมูลอันเป็นเท็จ มิฉะนั้นสัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะ และเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยมีสิทธิบอกล้างสัญญา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 รวมถึงปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยได้
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท โดยบริษัทจะมีการแจ้งยืนยันการรับพิจารณาประกันภัยตามระยะเวลและวิธีการที่บริษัทกำหนด ลูกค้าจึงสามารถใช้สิทธิตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยได้ 

บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) พิจารณารับประกันชีวิต

หมายเหตุ: 

 1. ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย เป็นผู้เสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
 2. การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 3. แบบประกันภัยนี้มีชื่อทางการว่า กรมธรรม์ประกันภัย เจนสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบจ่ายผลประโยชน์ต่อปี
# อื่นๆ ที่น่าสนใจ
โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง