ประกันชีวิตและสุขภาพ เคเคพีเจน โกลบอล เฮลท์ โซลูชั่น

เหนือระดับ ทุกการคุ้มครองทั่วโลก

ประกันชีวิตและสุขภาพ เคเคพีเจน โกลบอล เฮลท์ โซลูชั่น
 • 22 ก.ค. 2563
 • 60,836

ประกันชีวิตและสุขภาพ

เหนือระดับทุกการคุ้มครองทั่วโลก

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ทุกที่ ทุกเวลา ทุกมุมโลก

ครอบคลุมทุกความต้องการด้านสุขภาพ

ค่ารักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพ วีคซีน ทันตกรรม คลอดบุตร แพทย์ทางเลือก การดูแลหลังออกจากโรงพยาบาล

ดูแลจัดการทุกความกังวลของผู้เอาประกันภัยและคนใกล้ชิดในยามฉุกเฉิน กรณีเกิดเหตุระหว่างประเทศ

ผลประโยชน์สูงสุด

100 ล้านบาท*

*ขึ้นอยู่กับแผนที่สมัคร

ค่าห้องและอาหารสูงสุด

วันละ 25,000 บาท*

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก

จ่ายตามจริง*

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection  หรือช่องทางอื่นใดของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรแล้ว

นอกเหนือจากบริการที่ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการสนใจข้างต้น ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผย ข้อมูลของลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการที่ได้ให้ไว้ก่อนหรือที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง รวมถึงการนำเสนอข่าวสาร ข้อมูล ข้อเสนอ และขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิน หรือเป็นผลิตภัณฑ์ของผู้อื่นซึ่งบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเป็นผู้แนะนำหรือผู้ขาย โดยการให้ความยินยอมดังกล่าว ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการมีสิทธิเลือกให้ความยินยอม โดยไม่มีผลต่อการพิจารณาการใช้ผลิตภัณฑ์ สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP Contact Center โทร. 02 165 5555

จุดเด่นของผลประโยชน์จากกรมธรรม์

สนใจรายละเอียด คลิก

คุณสมบัติผู้สมัคร และเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยโดยสังเขป

 1. อายุรับประกันภัย 1 เดือน – 75 ปี และสามารถต่ออายุได้ถึงอายุ 98 ปี (ตามหลักเกณฑ์การคำนวณอายุ เกณฑ์อายุใกล้วันเกิด โดยนับจากวันเกิดล่าสุด หากเกิน 6 เดือนขึ้นไปให้ปัดอายุขึ้น)  
 2. อัตราเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับ เพศ อายุ และแผนประกันที่สมัคร
 3. ชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี
 4. ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี
 5. ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัย
 6. กรณีผู้เยาว์ (อายุ 1 เดือน - 10 ปี) ที่สมัครแผน Bronze หรือ Silver ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ณ วันที่สมัครทำประกันใหม่ ดังนี้
  1. จะต้องสมัครพร้อมผู้ปกครอง ในที่นี้ได้แก่ บิดา / มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย
  2. แผนของผู้เยาว์ต้องไม่สูงกว่าแผนของผู้ปกครอง
  3. สำหรับผู้เยาว์ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป (พี่น้อง) บิดาและมารดาต้องมีกรมธรรม์คนละ 1 กรมธรรม์ เว้นแต่บิดาหรือมารดามีสถานภาพสมรสเป็น หย่าหรือหม้าย อนุโลมให้บิดาหรือมารดามีเพียง 1 กรมธรรม์ได้
 1. สำหรับผู้สมัครชาวต่างชาติ ต้องได้รับอนุญาตให้พักอาศัยในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายมาแล้วอย่างน้อย 6 เดือน
 2. ซื้อได้สูงสุดท่านละ 1 กรมธรรม์
 3. การเปลี่ยนแปลงแผนความคุ้มครอง สามารถกระทำได้ในปีต่ออายุกรมธรรม์เท่านั้น (ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแผนความคุ้มครองระหว่างปีกรมธรรม์ได้) โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัย และอยู่ภายใต้เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยใหม่เท่านั้น
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกันภัยตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

คำเตือน

พิจารณารับประกันภัยโดย

บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

คำเตือน: 

 • ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริง ไม่ปกปิดหรือแถลงข้อมูลอันเป็นเท็จ มิฉะนั้นสัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะ และเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยมีสิทธิบอกล้างสัญญา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 รวมถึงปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกันภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะมีการแจ้งยืนยันการรับพิจารณาประกันภัยตามระยะเวลาและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ผู้เอาประกันภัยจึงสามารถใช้สิทธิตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยได้
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

 

หมายเหตุ

 1. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้เสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น  บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
 2. การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 3. แบบประกันภัยนี้ประกอบด้วยสัญญาหลักประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา (1/1) ไม่มีเงินปันผล  และสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ โกลบอล เฮลท์ โซลูชั่น, สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุ คุมครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ไลท์ (เอดีดีไลท์)
 4. เบี้ยประกันสุขภาพสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับเงินได้ฉบับที่ 315
โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง