ประกัน COVID-19 จากเมืองไทยประกันภัย

ประกัน COVID-19 จากเมืองไทยประกันภัย
  • 10,821

อุ่นใจกว่า ด้วยแผนประกันคุ้มครอง COVID-19

ภาวะโคม่า จากการติดเชื้อเชื้อ COVID-19 สูงสุด 2,000,000 บาท*
ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อ COVID-19 (จ่ายตามจริง) 100,000 บาท*
เงินชดเชยรายได้จากการรักษาตัวในโรงพยาบาลจากการติดเชื้อ COVID-19 2,000/วัน* สูงสุด 30,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน กรณีแพ้จากการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (จ่ายตามจริง) สูงสุด 50,000 บาท เฉพาะลูกค้าต่ออายุและลูกค้ารายใหม่

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทประกันภัยกำหนด

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  1. ผู้เอาประกันภัยอายุระหว่าง 1 ปี - 80 ปี (ปี พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด))
  2. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (รวมถึง-ภาวะแทรกซ้อน) ก่อนการเอาประกันภัยและยังมิได้รักษาให้หายขาด
  3. ระยะเวลารอคอยจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับเป็นครั้งแรก
  4. จำกัดการซื้อ 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์ประกันภัย สำหรับทุกแผนประกันภัยไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  5. สำหรับอาชีพนักบิน พนักงานบนเครื่องบิน พนักงานท่าอากาศยาน พนักงานบนเรือ บุคลากรทางุการแพทย์และพยาบาล สามารถซื้อได้เฉพาะแผน 1 เท่านั้น
  6. รับประกันเฉพาะคนไทย สัญชาติไทยเท่านั้น และพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย
  7. การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า เป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  8. ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  9. สามารถใช้ในการลดหย่อนภาษีได้

ภาวะโคม่า* หมายถึง ภาวะอาศัยเครื่องช่วยหายใจและไม่ตอบสนองอย่างน้อย 96 ชั่วโมง และสมองถูกทำลายถาวรเกิน 30 วัน คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ

แผนความคุ้มครอง

 Covid_เมืองไทยประกันภัย_Table_9-Apr-2021  

วิธีการสมัคร

ท่านสามารถสมัครประกันภัยไวรัสโคโรนา(โควิด-19) และชำระเบี้ยประกันภัยได้โดยตรงที่บริษัท เมืองไทย ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผู้รับประกันภัย

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัท เมืองไทย ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร. 1484  หรือธนาคารเกียรตินาคินภัทร โทร. 02 165 5555

 

พิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบมจ.เมืองไทยประกันภัย ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย

คำเตือน

รายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันภัยและความคุ้มครองเป็นไปตามที่บริษัทประกันภัยกำหนด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง