ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เคเคพีเจน เอ็กซ์ตร้า 20/10

รับความคุ้มครองชีวิตยาว 25 ปี และเงินคืนทุกปี

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เคเคพีเจน เอ็กซ์ตร้า 20/10
  • 16 ก.พ. 2561
  • 1,048

ประกันชีวิต

แบบสะสมทรัพย์

รับเงินคืนทุกปี 5%* ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-19

รับความคุ้มครองชีวิตยาวนานถึง 20 ปี และมอบความคุ้มครองสูงถึง 330%

*ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น

ความคุ้มครอง

20 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน

10 ปี

ผลตอบแทนที่ได้รับ

รับเงินคืนทุกปี 5%

เงื่อนไขการพิจารณาประกันภัย

อายุรับประกันภัย: ตั้งแต่อายุ 1 เดือน - 64 ปี (ตามหลักเกณฑ์การคำนวณอายุเกณฑ์อายุใกล้วันเกิด)

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ: 100,000 บาท

การตรวจสุขภาพและการพิจารณารับประกันภัย: ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์และการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ

คำเตือน: ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง และเมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย

พิจารณารับประกันชีวิตโดย
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ:

  1. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้เสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิตและอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
  2. การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
  3. แบบประกันภัยนี้มีชื่อทางการว่า แบบ เจนเอ็กซ์ตร้า 10 (ไม่มีเงินปันผล)
  4. เบี้ยประกันภัย (ไม่รวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม) สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ตามเงื่อนไขของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) และที่แก้ไขเพิ่มเติม
โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง