ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เคเคพีเจน เอ็กซ์ตร้า 25/15

รับความคุ้มครองชีวิตยาว 25 และเงินคืนทุกปี

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เคเคพีเจน เอ็กซ์ตร้า 25/15
  • 16 ก.พ. 2561
  • 1,494

ประกันชีวิต

แบบสะสมทรัพย์

รับเงินคืนทุกปี 1%* ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 - 24

ครบกำหนดสัญญารับเงินคืน 124%*

รับความคุ้มครองชีวิตยาวนานถึง 25 ปี และมอบความคุ้มครองสูงสุด 135%*

สิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาท

*ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น

ความคุ้มครอง

25 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน

15 ปี

ผลตอบแทนที่ได้รับ

รับเงินคืนทุกปี 1%

ลดหย่อนภาษีสูงสุด

100,000 บาท

เงื่อนไขการพิจารณาประกันภัย

อายุรับประกันภัย: ตั้งแต่อายุ 1 เดือน - 55 ปี (ตามหลักเกณฑ์การคำนวณอายุเกณฑ์อายุใกล้วันเกิด)

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ: 200,000 บาท

การตรวจสุขภาพและพิจารณารับทำประกันภัย: ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์การพิจารณาประกันภัยของบริษัทฯ

คำเตือน: ผู้ขอเอาประกันภัยซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง และเมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้น ความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย

พิจารณารับประกันชีวิตโดย
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ :

  1. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้เสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิตและอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
  2. การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
  3. แบบประกันภัยนี้มีชื่อทางการว่า แบบสะสมทรัพย์ 25/15 (ไม่มีเงินปันผล)
  4. เบี้ยประกันภัย(ไม่รวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม) สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้สูงสุด 100,000 บาทต่อปี ตามเงื่อนไขของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้(ฉบับที่ 172) และที่แก้ไขเพิ่มเติม
โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง