ประกันชีวิต เคเคพีเจน อินฟินิท เวลท์ 90/5

จ่ายเบี้ยสั้นเพียง 5 ปี รับความคุ้มครองชีวิตนานถึงอายุ 90 ปี

ประกันชีวิต เคเคพีเจน อินฟินิท เวลท์ 90/5
  • 31 ส.ค. 2561
  • 1,761

ประกันชีวิต

จ่ายเบี้ยสั้นเพียง 5 ปี รับความคุ้มครองชีวิตนานถึงอายุ 90 ปี

จ่ายเบี้ยสั้นเพียง 5 ปี รับความคุ้มครองชีวิตนานถึงอายุ 90 ปี

รับความคุ้มครองชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด 50 ล้านบาท*ตลอดสัญญา

รับเงินครบกำหนด 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เมื่อครบกำหนดอายุ 90 ปี

ความคุ้มครองถึงอายุ

90 ปี

ระยะเวลาการชำระเบี้ยประกัน

5 ปี

ผลตอบแทนที่ได้รับ

รับเงินครบ 100%

ลดหย่อนภาษีสูงสุด

100,000 บาท

เงื่อนไขการพิจารณาประกันภัย

อายุรับประกันภัย : ระหว่าง 16-70 ปี  ( ตามหลักเกณฑ์การคำนวณอายุเกณฑ์อายุใกล้วันเกิด )

ระยะเวลาเอาประกันภัย : ครบอายุ 90 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย :  5 ปี

ชั้นอาชีพ : 1-2

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 500,000 บาท 

อัตราเบี้ยประกันภัย : ขึ้นอยู่กับอายุและเพศ

การตรวจสุขภาพ : ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการตรวจสุขภาพในการทำประกันตามเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ

สัญญาเพิ่มเติมฟรี : สัญญาเพิ่มเติมการยกเว้นชำระเบี้ยประกันภัย(WP) กรณีจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 4,000,000 บาท สำหรับผู้ที่มีรายได้จากการประกอบ

 

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง

บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

  • กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทฯจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
  • กรณีฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับผลประโยชน์ฆ่าตาย 

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครองสำหรับการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเพิ่มเติม

กรณีถูกฆ่า หรือถูกทำร้ายร่างกายโดยเจตนา

คำเตือน :

ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้งและเมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว  โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย

 

พิจารณารับประกันชีวิตโดย 

บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ :

  1. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้เสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
  2. การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
  3. แบบประกันภัยนี้มีชื่อทางการว่า ประกันชีวิตแบบ ตลอดชีพ 90/5 (ไม่มีเงินปันผล)
  4. เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 100,000 บาท ต่อปี ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172
  5. ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ในการนำส่งเบี้ยประกันภัย การที่พนักงานหรือลูกค้าจ้างของบริษัทฯ ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิต มาเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น
โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง