ic_ออมทรัพย์

ประกันชีวิต เคเคพีเจน อินฟินิท เวลท์ 90/5 ซีไอ แคร์ พลัส

จ่ายเบี้ยสั้นเพียง 5 ปี รับความคุ้มครองชีวิตนานถึงอายุ 90 ปี

ประกันชีวิต เคเคพีเจน อินฟินิท เวลท์ 90/5 ซีไอ แคร์ พลัส
 • 8 พ.ย. 2564
 • 8,299
KKPGEN-Infinite-Wealth-905-CI_Web_1620x340

ประกันชีวิต

จ่ายเบี้ยสั้นเพียง 5 ปี รับความคุ้มครองชีวิตนานถึงอายุ 90 ปี

กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย หรือมีชีวิตอยู่จนครบสัญญารับความคุ้มครอง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตหลัก

กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับความคุ้มครองเพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด 50 ล้านบาท*ตลอดอายุสัญญา

คุ้มครอง 32 โรคร้ายแรง กรณีตรวจพบรับเงินก้อน ที่ให้ความคุ้มครอง 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตหลัก ถึงอายุ 80 ปี

*เงื่อนเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

icon_accout

ความคุ้มครองถึงอายุ

90 ปี

icon_fee

ระยะเวลาการชำระเบี้ยประกัน

5 ปี

icon_manage

ผลตอบแทนที่ได้รับ

รับเงินครบ 100%

icon_rate

ลดหย่อนภาษีสูงสุด

100,000 บาท

สนใจผลิตภัณฑ์ธนาคาร กรุณากรอกข้อมูล

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555

สัญญาเพิ่มเติมประกันโรคร้ายแรง (CI) คุ้มครอง 32 โรคร้าย ดังต่อไปนี้

brochure 90_5_00

เงื่อนไขการพิจารณาประกันภัย

 • อายุรับประกันภัย 16-70 ปี (ตามหลักเกณฑ์การคำนวณอายุเกณฑ์อายุใกล้วันเกิด โดยนับจากวันเกิดล่าสุด หากเกิน 6 เดือนขึ้นไปให้ปัดอายุขึ้น) 
 • สัญญาเพิ่มเติมประกันโรคร้ายแรงเป็นความคุ้มครองแบบรายปี สามารถต่ออายุได้เท่ากับระยะเวลาเอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันชีวิตหลักสูงสุดถึงอายุ 79 ปี
 • ความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัย (WP) อายุรับประกันภัย16 - 55 ปี สําหรับผู้ที่มีรายได้จากการประกอบอาชีพ และบริษัทฯ รับประกันได้ในภัยมาตรฐาน (ความเสี่ยงภัยระดับปกติตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ)
 • การตรวจสุขภาพให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการตรวจสุขภาพในการทำประกันตามเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง

บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง
 • กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทฯจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
 • กรณีฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับผลประโยชน์ฆ่าตาย 
กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครองสำหรับการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเพิ่มเติม
 • กรณีถูกฆ่า หรือถูกทำร้ายร่างกายโดยเจตนา
กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครองสำหรับการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง   
 • ความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มมีผลความคุ้มครองตามสัญญา หรือก่อนวันที่ให้มีการต่ออายุสัญญา หรือก่อนวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม
 • สูดดม กิน ดื่ม ฉีด หรือการนำเข้าสารพิษเข้าร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ในขณะที่รู้สึกผิดชอบ หรือวิกลจริต หรือไม่ก็ตาม
 • ปฏิเสธการรักษา แนะนำ หรือปฏิบัติตนตามคำแนะนำหรือคำสั่งของแพทย์
 • การเจ็บป่วยอันเกิดขึ้นโดยตรง หรือโดยอ้อมจากภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) หรือมีเลือดบวกต่อไวรัสโรคเอดส์

คำเตือน

ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้งและเมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว  โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย

พิจารณารับประกันชีวิตโดย 
 • บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

เบี้ยประกันภัย

 • อัตราเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับอายุและเพศของผู้เอาประกันภัย
 • กรณีต่ออายุความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมประกันโรคร้ายแรง เบี้ยประกันกันภัยจะปรับเพิ่มตามอายุของผู้เอาประกันภัย ซึ่งเป็นไปตามที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตหลัก 5 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมประกันโรคร้ายแรง 1 ปี
 • สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยได้แบบ รายปี / 6 เดือน / 3 เดือน / รายเดือน โดยงวดการชำระเบี้ยประกันเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันชีวิตหลักเท่านั้น

หมายเหตุ

 1. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้เสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
 2. การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 
 3. แบบประกันภัยนี้ประกอบด้วย กรมธรรม์ประกันชีวิตหลักที่มีชื่อทางการว่า ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ 90/5 (ไม่มีเงินปันผล), สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยโรคร้ายแรง เอ็กซ์ตร้า, สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุ คุ้มครองการเสียชีวิต พลัส (เอดีบี พลัส), สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัย (WP)
 4. เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 100,000 บาท ต่อปี ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172
 5. เบี้ยประกันสุขภาพสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 315
 6. ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ในการนำส่งเบี้ยประกันภัย การที่นายหน้าประกันชีวิต มาเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น
โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง