ic_ประกันชีวิต

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เคเคพีเจน เวลท์ 11/5

จ่ายสั้น 5 ปี พร้อมคุ้มครองชีวิต 11 ปี พร้อมรับเงินคืน 1%* ทุกปี

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เคเคพีเจน เวลท์ 11/5
  • 3 พ.ย. 2565
  • 739
KKPGEN-WEALTH-115_1620x340

ประกันชีวิต

แบบสะสมทรัพย์

ชำระเบี้ยสั้นเพียง 5 ปี รับความคุ้มครองชีวิตนาน 11 ปี

รับเงินคืน 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทุกปี (ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-10)

ครบกำหนดสัญญารับเงินคืน 551% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

รับผลประโยชน์ตลอดสัญญารวม 561% ของจำนวนเงินเอาประกัน

ความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง

11 ปี

ระยะเวลาการผ่อนชำระ

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน

5 ปี

ผลประโยชน์ที่ได้รับ_ผลตอบแทน

ผลตอบแทนที่ได้รับ

รับเงินคืน 1% ทุกปี

สนใจผลิตภัณฑ์ธนาคาร กรุณากรอกข้อมูล

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555

เงื่อนไขการพิจารณาประกันภัย

อายุรับประกันภัย: ระหว่าง 1 เดือน – 70 ปี (ตามหลักเกณฑ์การคำนวณอายุเกณฑ์อายุใกล้วันเกิดหากเกินวันเกิดล่าสุด ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ให้ปัดอายุขึ้น)

ระยะเวลาเอาประกันภัย: 11 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย: 5 ปี

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ: 500,000 บาท

อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี: 1,000 บาท ทุกอายุและทุกเพศ (ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท)

การตรวจสุขภาพ: ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการตรวจสุขภาพในการทำประกันตามเงื่อนไขและ กฎเกณฑ์ของบริษัทฯ

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง

บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

  • กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
  • กรณีฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิมหรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

คำเตือน/หมายเหตุ

คำเตือน: ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง และเมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย

พิจารณารับประกันชีวิตโดย
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

     1. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้เสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย

     2. การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

     3. แบบประกันภัยนี้มีชื่อทางการว่า ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ 11/5 (ไม่มีเงินปันผล)

     4. เบี้ยประกันภัยนี้สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 100,000 บาท ต่อปี ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172

     5. ผู้เอาประกันภัยควรพิจารณาข้อมูลในเอกสารการขายก่อนตัดสินใจเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต

โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง