ic_ประกันชีวิต

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เคเคพีเจน เวลท์ 15/5 (มีเงินปันผล)

สร้างโอกาสรับเงินปันผลและรับเงินคืน 10% ทุกๆ 2 ปี

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เคเคพีเจน เวลท์ 15/5 (มีเงินปันผล)
 • 16 ก.พ. 2561
 • 22,180
KKPGen15-5_1620x340

ประกันชีวิต

แบบสะสมทรัพย์

ชำระเบี้ยสั้นเพียง 5 ปี รับความคุ้มครองชีวิตนาน 15 ปี

รับเงินคืน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทุกๆ 2 ปี (ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2-14)
รับผลประโยชน์ตลอดสัญญารวม 520% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (ไม่รวมเงินปันผล)
โอกาสรับเงินปันผล* ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-15
ความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง

15 ปี

ระยะเวลาการผ่อนชำระ

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน

5 ปี

ผลประโยชน์ที่ได้รับ_ผลตอบแทน

ผลตอบแทนที่ได้รับ

รับเงินคืนทุกๆ 2 ปี 10%

สนใจผลิตภัณฑ์ธนาคาร กรุณากรอกข้อมูล

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555

เงื่อนไขการพิจารณาประกันภัย

อายุรับประกันภัย: ระหว่าง 1 เดือน – 70 ปี (ตามหลักเกณฑ์การคำนวณอายุเกณฑ์อายุใกล้วันเกิดหากเกินวันเกิดล่าสุด ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ให้ปัดอายุขึ้น)
ระยะเวลาเอาประกันภัย: 15 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย: 5 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ:
 • อายุ 1 เดือน–50 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 30,000 บาท         
 • อายุ 51 – 70 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท

การพิจารณาประกันภัย: เป็นไปตามข้อกำหนดการตรวจสุขภาพ ตามเงื่อนไขกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ
อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี: 1,000 บาท ทุกอายุและทุกเพศ (ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท)
การตรวจสุขภาพ: ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการตรวจสุขภาพในการทำประกันตามเงื่อนไขและ กฎเกณฑ์ของบริษัทฯ

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง
บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

 • กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
 • กรณีฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิมหรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

คำเตือน/หมายเหตุ

คำเตือน: ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง และเมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย

พิจารณารับประกันชีวิตโดย
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

 1. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้เสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
 2. การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 3. แบบประกันภัยนี้มีชื่อทางการว่า ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ 15/5 (มีเงินปันผล)
 4. เบี้ยประกันภัยนี้สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 100,000 บาท ต่อปี ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172
 5. แบบประกันนี้เป็นแบบประกันที่มีเงินปันผลที่ไม่รับรองการจ่าย เงื่อนไขการคำนวณเงินปันผลจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนและสัดส่วนการจัดสรรเงินปันผล ซึ่งเปลี่ยนแปลงได้ตามผลตอบแทนการลงทุน และการพิจารณาของบริษัทฯ โดยจำนวนเงินที่แท้จริงอาจจะสูงกว่าหรือต่ำกว่าที่แสดงได้  และอาจแตกต่างกันแต่ละแบบประกัน ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณเงินปันผลที่บริษัทฯ พิจารณาแต่ละปี
 6. ผู้เอาประกันภัยควรพิจารณาข้อมูลในเอกสารการขายก่อนตัดสินใจเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต
โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง